Loading...

Kurumsal

Kurumsal

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), kurulduğu günden bu yana 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun “... kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak…” hükmü doğrultusunda TRC3 Bölgesi'nde (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) çalışmalarını yürütmektedir. Ajansımız, Kanunda belirtildiği üzere bölgesel gelişme ve kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için bölge planlarının hazırlanması ve programların bu çerçevede uygulanmasından sorumludur.

 

Vizyon ve Misyon
Vizyonumuz

Bölgesinde iş birliği ve eşgüdüm ile yerel kurumsal kapasiteyi geliştirerek bölgesel kalkınma sürecinde yenilik ve değişime öncülük eden lider bir kurum olmak.

Misyonumuz

Teknik ve uzmanlık kapasitesi ile mali kaynaklarını etkin yönlendirerek, paydaş tüm aktörlerin kalkınma faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlayarak “kalkınmış ve müreffeh bir bölge”ye dönüşümde referans kurum olarak pro-aktif rol almak.

Temel Değerlerimiz

Kişiler:

1-Saygınlık ve Güven

2-İnsan Odaklılık

Süreçler:

3-Kapsayıcılık

4-Hesap Verebilirlik

5-Saydamlık

6-Sonuç Odaklılık

7-Yenilikçilik

Performans:

8-Etkinlik

9-Verimlilik

10-Sürdürülebilirlik

Görevler ve Yetkiler

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 5. Maddesi’nde aşağıdaki görevler ve yetkiler tanımlanmıştır:

Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

 • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.
 • Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 • Ajans’a tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 • Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 • Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 • Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Şırnak Valisi Cevdet ATAY

1973 senesinde Elazığ’da doğdu. Aslen Elazığlı olan Atay, Samsun Kavak, Isparta Aksu ve Kırşehir Çiçekdağı ilçelerinde Kaymakamlık Vekilliği görevlerini ifa etti. Çorum Oğuzlar, Malatya Arguvan, Doğanşehir ve Trabzon Çaykara ilçelerinde Kaymakamlık görevi yaptı.

İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlıkları görevlerinden sonra Eylül 2018’de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Resmî gazetede yayımlanan kararname ile Düzce Valisi olarak atandı.

09 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Şırnak Valiliği görevine 17.08.2023 tarihinde başladı.

Cevdet ATAY, Elçin ATAY ile evli olup, iki çocuk babasıdır.

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterlik bünyesinde Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan Genel Sekreter ve Genel Sekreterin maiyetinde çalışan uzmanlar ve destek personeli bulunmaktadır.

Kurumsal Logo
Bütçe
2023 Yılı Bütçe Sonuç Raporu (9 Aylık)
2022 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2021 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2020 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2019 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2018 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2017 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2016 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2015 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2014 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2013 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2012 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2011 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2010 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
2009 Yılı Bütçe Sonuç Raporu
Çalışma Programı

Yıllık Çalışma Programları, Ajans’ın bütçe yılına ilişkin öncelik alanlarını, tedbirleri, kurumsallaşmaya ilişkin çalışmaları, proje ve faaliyetleri ve bunlara ayrılacak tahmini mali kaynakları sonuç odaklı ve bir bütün olarak ortaya koyan, takvimlendiren ve bütçelendiren temel doküman niteliğindedir.

2023 Yılı Çalışma Programı
2022 Yılı Çalışma Programı
2021 Yılı Çalışma Programı
2020 Yılı Çalışma Programı
2019 Yılı Çalışma Programı
2018 Yılı Çalışma Programı
2017_calisma_programi.pdf
2016_calisma_programi.pdf
2015_calisma_programi.pdf
2014_calisma_programi.pdf
2013_calisma_programi.pdf
2012_calisma_programi.pdf
2011_calisma_programi.pdf
2010_calisma_programi.pdf
2009_calisma_programi.pdf
Faaliyet Raporları
2022 Faaliyet Raporu
2021 Faaliyet Raporu
2020 Faaliyet Raporu
2019 Faaliyet Raporu
2018 Faaliyet Raporu
2017 Faaliyet Raporu
2016 Faaliyet Raporu
2015 Faaliyet Raporu
2014 Faaliyet Raporu
2013 Faaliyet Raporu
2012 Faaliyet Raporu
2011 Faaliyet Raporu
2010 Faaliyet Raporu
2009 Faaliyet Raporu
Mevzuat

Kanun
Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Bakanlar Kurulu Kararları
Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar (2008/14306)
Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar (2009/15236)
Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2009/15433)
Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar (2006/10550)
Belediyelerin Bütçe Gelirleri Üzerinden Kalkınma Ajanslarına Aktaracakları Payların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (2011/2168)
Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Karar (2017/10800)
Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2013/4748)
Yönetmelikler
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu
Proje Uygulama Rehberi
Proje Uygulama Rehberi
Satın Alma Rehberi
Satın Alma Rehberi
Proje Görünürlük Rehberi
Proje Görünürlük Rehberi