Loading...

Planlama

Planlama

Üst Ölçekli Planlar-Programlar

On Birinci Kalkınma Planı
on_birinci_kalkinma-plani_2019-2023.pdf
GAP Stratejik Plan
1-stratejik-plan-20192023.pdf
İş Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyon Raporu
isyatirimortamininiyilestirilmesiozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı Özel İhtisas Komisyon Raporu
isgucupiyasasi_ve_gencistihdamiozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
Tekstil Deri Hazır Giyim Çalışma Grubu Raporu
tekstil-deri-hazirgiyimcalismagruburaporu.pdf
Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyon Raporu
kadininkalkinmadakiroluozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu
turizmozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyon Raporu
tarim_ve_gidadarekabetciuretimozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı Özel İhtisas Komisyon Raporu
tarimda-toprak-ve-suyun-surdurulebilir-kullanimi-ozel-ihtisas-komisyonu-raporu.pdf
Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyon Raporu
sukaynaklariyonetimi_ve_guvenligiozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
Bölge Planı Dokümanları
TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı ve MDA Taslağı
TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı (Taslak)
TRC3 Bölgesi 2024-2028 Mevcut Durum Analizi (Taslak)
TRC3 2014 - 2023 Bölge Planı

İmar Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendi uyarınca; bölgelerin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere Kalkınma Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere bölge planları hazırlanmaktadır. Buna göre 2010 - 2013 dönemini kapsayan bölge planları Kalkınma Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan kalkınma ajansları tarafından Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimleri bazında hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girmiştir. TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) Bölgesi’nin 2011 - 2013 Bölge Planı, Ajansımız koordinasyonunda Bölge’deki paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır.

2014 - 2023 dönemini kapsayan bölge planı hazırlık çalışmaları, Ajans Yönetim Kurulu’nun yönlendiriciliğinde ve Genel Sekreterliğin koordinasyonunda, Bölge’deki bütün paydaşların katılımıyla 2012 - 2013 yılları boyunca kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreç boyunca mevcut durumu tespit etmeye yönelik veri toplama ve analizler başta olmak üzereBölge, dış çevresi ile birlikte birçok boyutuyla ele alınmış, Bölge’nin Ülkemizin 2023 vizyonuna eklemlenebilmesini sağlayacak gelişme senaryosu oluşturulmuş ve olabildiğince mekânsal yönelimleri destekleyen stratejilere dayanan ortak bir gelecek oluşturulmaya çalışılmıştır. Yeni dönem bölge planı, Bölge’nin sosyal ve beşeri sermayesini, iktisadi ve kurumsal yapılar ile rekabet üstünlüğü bulunan alanları tahlil ederek, Bölge’deki ortak kalkınma bilincini yükseltip doğal, beşeri ve sosyal kaynakların, bölgesel dinamizmi destekleyerek, Bölge'ye azami katma değeri üretecek alanlara sevk edilmesini sağlamak amaçlarıyla, stratejik ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Bölge Planı’nın hedeflerine ulaşması, Bölge’deki tüm tarafların Bölge Planı’nı benimsemesine, kaynak ve çabalarını kalkınma için belirlenen ortak hedefler doğrultusunda seferber etmesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle, TRC3 Bölgesi’nin on yıllık geleceğine yön verecek referans belge niteliği taşıyan Bölge Planı büyük bir önem taşımaktadır.

Bölge Planı Kalkınma Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Trc3 2014 2023 Bölge Planı Cilt II. Bölgesel Gelişme Startejisi
TRC3 2014-2023 Bölge Planı Cilt I. Bölgeyi Anlamak
TRC3 2011 - 2013 Bölge Planı

Dicle Kalkınma Ajansı, “Bölge Planı”nı ‘Zengin tarihi ve kültürel mirasını, doğal sermayesini ve jeostratejik konumunu akılcı, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirerek; yeniden üretim, ticaret ve medeniyet merkezi olmayı başarmış, istikrar içinde gelişen, herkesin güven ve umutla yaşamak istediği bir bölge olmak’ vizyonuyla hazırlamıştır. Bu vizyon doğrultusunda TRC3 Bölgesi’nde kalkınmanın sosyal boyutu, beşeri gelişmenin sağlanması ve sosyal içermenin geliştirilmesi ile kentsel çevrenin iyileştirilerek sürdürülebilir şehirleşmenin sağlanmasına bağlıdır.

Bölge’nin ekonomik kalkınması ise Bölge’de altyapı, bilgilendirme, tanıtım, finansman ve işgücü alanındaki temel eksikliklerin giderilerek uygun yatırım ortamının oluşturulması ve Bölge’nin yatırım çekmek için daha rekabetçi ko-
şullara kavuşmasına, Bölge’nin içsel dinamiklerine ve coğrafi konumuna dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip sektörlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bölge’de kurumsal kapasitenin güçlendirilerek, sosyal ve ekonomik kalkınma yönetişiminin sağlanması ise tüm bu alanlardaki ilerlemelere ivme kazandıracaktır.

TRC3 Bölge Planı, ülkemizde değişen, stratejik ve katılımcı yeni planlama anlayışına uygun olarak yerelde üretilmiş örnek bir çalışmadır. Bölge planı, Ajans merkezinde bulunan Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi ile dört ildeki Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından oluşan Plan Hazırlama Ekibi koordinasyonunda diğer birimlerin katılımıyla, yereldeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Trc3 Bölge Planı 2011 - 2013
Trc3 Mevcut Durum Analizi
Sektörel Araştırmalar
TRC3 Bölgesi Gıda Sektörü Analiz Raporu ve Kılavuzu
TRC3 Bölgesi Yöresel Arı Ürünleri Araştırma Raporu
TRC3 Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Raporu
TRC3 Bölgesi İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti ve Ön Fizibilite Çalışması Projesi
Mardin Seracılık Sektör Analizi
Mardin Biyogaz Santrali Ön Fizibilite Raporu
Mardin Çağrı Merkezi Ön Fizibilite Raporu
Mardin Tarihi Zahireciler Çarşısının Restorasyon Raporu
Batman Sanayi Envanterinin Hazırlanması
Batman Temel İhracat Sorunları ve Gümrük Altyapı Yetersizliği Raporu
Batman Kamp ve Karavan Turizmi Ön Fizibilite Raporu
Batman Atık Geri Dönüşüm/Biyogaz Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Batman Selüloz Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Batman Termalle Entegre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Ön Fizibilite Raporu
Batman Hazır Giyim Raporu
Hasankeyf Üçyol Köyü Eko-Turizm Projesi
Siirt Fıstık ve Ceviz Kabuğundan Doğal Gıda Boyası Üretimi Ön Fizibilite Raporu
Siirt Alçı Taşı Madenciliği Ön Fizibilite Raporu
Siirt Meyan Kökü İşleme Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Pervari Bölgesi Balının Karakterizasyonu
Kapari Bitkisinin Yaygınlaştırılması ve Pazar Araştırması
Şırnak Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Araştırılması
Bal Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi
Zivzik ve Görümlü Narlarının Özeliklerinin ve Katma Değerli Ürünlere İşlenebilirliğinin Belirlenmesi
Mardin Bulgurunun Markalaştırılması Fizibilite Raporu
Derik Zeytini İşleme Tesisi Fizibilite Raporu
Kurumsal Stratejik Plan
Kurumsal Stratejik Plan
İstatistiklerle TRC3 Bölgesi
İstatisliklerle Batman
İstatisliklerle Mardin
İstatisliklerle Siirt
İstatisliklerle Şırnak
İstatisliklerle TRC3 Bölgesi
Diğer Yayınlarımız
Şırnak'ta Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi: Kültür ve Turizm Rotaları
Dereiçi Köyü Sürdürülebilir Turizm Odaklı Koruma ve Kalkınma Uygulama Fizibilitesi
11. Kalkınma Planı Mardin İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11. Kalkınma Planı Batman İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11. Kalkınma Planı Siirt İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11. Kalkınma Planı Şırnak İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
Dicle Bölgesi Stratejik Gelişme Raporu
Dicle Bölgesi Rekabet Analizi
TRC3 Bölgesi İmalat Sanayi Envanteri Raporu
Batman Gümrük Raporu
Dış Ekonomik Çevre Analizi
Mazıdağı Fosfat Raporu
Habur Sınır Kapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri
Yöresel Ürünlerin Değerlendirilmesi ve Katma Değerli Ürünler Haline Getirilmesi Projesi Sonuç Raporu
Cizre Kültür Envanterinin Oluşturulması
Batman Kent Yoksulluk Haritasının Çıkarılması ve Sürdürülebilir Yardımlaşma Modelinin Oluşturulması Projesi
TRC3 Bölgesi Mevcut Durum Analizi
Diğer Kurumlar Tarafından Hazırlanan Raporlar
Kırsal Ekonomilerin Çeşitlendirilmesi
STK Destek ve Teşvik Rehberi
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destek ve Teşvik Rehberi
TRC3 Bölgesi 2017-2018 Ekonomik Göstergeler Bülteni
2018 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomik Göstergeler Bülteni
Yöresel Ürünler Kataloğu
Yöresel Ürünler Kataloğu
Desteklenmiş Projeler Tanıtım Kataloğu
Başarılı Projeler Tanıtım Kataloğu
Covid-19 Salgınının Etkileri

Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırma Raporu

Bu rapor mart ayı içerisinde ülkemizi etkisi altına almaya başlayan ve mayıs ayına kadar etkisini artırarak devam eden Covid-19 Salgının TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Düzey 2 Bölgesindeki sosyoekonomik etkilerini araştırmak üzere Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt Yatırım Destek Ofislerinin desteğiyle Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi
tarafından hazırlanmıştır.

Rapor pandeminin kısa vadede Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde sosyoekonomik açıdan oluşturduğu etkiyi gözlemlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla rapor içeriğinde pandemi sürecinde illerdeki sektör bilgisi, işletmeler ve ihracatın, istihdam ve dezavantajlı grupların, mültecilerin, sağlık ve eğitim sisteminin pandemi sürecindeki mevcut durumu ve kısa vadede bu alanlarda gerçekleşen değişimler, kurum ve kuruluşların salgının yayılmasına engel olmak için aldığı önlemler ve bölgesel çapta yapılan yardımlar gibi genel bilgileri içermektedir.

Rapor hazırlanırken pandemi süreciyle alakalı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından mülakat yöntemiyle nitel veri ve bilgiler toplanmış olup ayrıca aylık bazda nicel veri yayımlayan kamu kurumlarının idari kayıtlarından faydalanılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan bu araştırma raporunun, sosyal ve ekonomik anlamda salgının bölgesel etkilerinin araştırılması sonrasında alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi ve etkin bir yol haritasının oluşturulmasına rehberlik etmesi beklenmektedir

TRC3 Bölgesi'nde Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırma Raporu