Loading...

Planlama

Planlama

Covid-19 Salgınının Etkileri

Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırma Raporu

Bu rapor mart ayı içerisinde ülkemizi etkisi altına almaya başlayan ve mayıs ayına kadar etkisini artırarak devam eden Covid-19 Salgının TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Düzey 2 Bölgesindeki sosyoekonomik etkilerini araştırmak üzere Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt Yatırım Destek Ofislerinin desteğiyle Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi
tarafından hazırlanmıştır.

Rapor pandeminin kısa vadede Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde sosyoekonomik açıdan oluşturduğu etkiyi gözlemlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla rapor içeriğinde pandemi sürecinde illerdeki sektör bilgisi, işletmeler ve ihracatın, istihdam ve dezavantajlı grupların, mültecilerin, sağlık ve eğitim sisteminin pandemi sürecindeki mevcut durumu ve kısa vadede bu alanlarda gerçekleşen değişimler, kurum ve kuruluşların salgının yayılmasına engel olmak için aldığı önlemler ve bölgesel çapta yapılan yardımlar gibi genel bilgileri içermektedir.

Rapor hazırlanırken pandemi süreciyle alakalı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından mülakat yöntemiyle nitel veri ve bilgiler toplanmış olup ayrıca aylık bazda nicel veri yayımlayan kamu kurumlarının idari kayıtlarından faydalanılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan bu araştırma raporunun, sosyal ve ekonomik anlamda salgının bölgesel etkilerinin araştırılması sonrasında alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi ve etkin bir yol haritasının oluşturulmasına rehberlik etmesi beklenmektedir

Covid 19 Salgının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
Üst Ölçekli Planlar

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 – 2013)

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden etkisi altına almakta; kamu yönetimi yaklaşımlarını, iş dünyasının iş yapma usullerini ve bireylerin yaşamlarını derinden etkilemekte, bir başka ifadeyle toplumsal bir dönüşüme neden olmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak sağlanan verimlilik artışları ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetler daha önceleri üretim faktörlerinin miktarlarıyla açıklanan uluslararası rekabetin niteliğini de değiştirmeye başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, 2003 yılında başlatılan “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” ile “Türkiye’nin Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası” benimsenmiş ve hazırlanan politika belgesinde, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde belirlenmiş ve orta - uzun vadeli strateji ve hedefleri belirlemek üzere, 2006-2010 dönemini kapsayacak olan Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlık süreci başlatılmıştır.

Bilgi Toplumu Stratejisinde; toplumun temel öğelerini oluşturan vatandaşlar, kamu sektörü ve işletmeler ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün mevcut durumları ve Türkiye’nin 2010 yılında bilgi toplumuna dönüşüm potansiyeli değerlendirilmiş, belirlenen stratejik öncelikler çerçevesinde 2010 yılı için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımlar tespit edilmiştir.

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı

2012-2023 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye; jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri nedeniyle, başta depremler olmak üzere, insanlar için afet sonucu doğuran tüm tehlike ve tehditlerle sık sık karşılaşmış, ve özellikle 1999 yılında yaşanan Kocaeli ve Düzce depremleri sırasında meydana gelen çok önemli düzeydeki can ve mal kayıpları ile ekonomik, sosyal ve çevresel zararların gerçekleşmesi, geleneksel yara sarma yaklaşımı yerine olası zarar azaltma (risk azaltma) çalışmalarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle deprem riskini azaltmada ve depremle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması ve konuyla ilgili ARGE faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesi amacıyla ilk kez “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu planın ana amacı,”depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır.”
UDSEPʼin ileriki bölümlerinde verilen hedef, strateji ve eylemler aşağıda belirtilen üç ana eksende gruplandırılmıştır.
1) Depremleri öğrenmek,
2) Deprem güvenli yerleşme ve yapılaşma,
3) Depremlerin etkileriyle baş edebilmek.

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES)

Ulusal Çevre Stratejisi (UÇES) dokümanı Türkiye’nin, AB’ye girişi için bir ön koşul olan, AB çevre müktesebatına uyum sağlaması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla tam uyumun sağlanması için ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, gerçekleştirilmesi zorunlu çevresel iyileştirmeler ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı bilgileri içermektedir. Bu bilgilerin tam olarak sunulabilmesi için öncelikle ülkenin çevre sorunlarına ilişkin mevcut durumu, mevzuat ve teşkilat yapısı, çevre sorunlarıyla mücadele konusunda bugüne kadar izlenen politika, yapılan harcamalar ile çevre sorunlarıyla mücadelede karşılaşılan sıkıntı ve darboğazlar tespit edilmiştir. Sonrasında ise Türkiye’nin öncelik verilen çevresel alanlar ile bu alanlardaki amaçlar, hedefler, stratejiler ve bunlarla ilgili yapılacak faaliyetler belirlenmiştir.

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden etkisi altına almakta; kamu yönetimi yaklaşımlarını, iş dünyasının iş yapma usullerini ve bireylerin yaşamlarını derinden etkilemekte, bir başka ifadeyle toplumsal bir dönüşüme neden olmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak sağlanan verimlilik artışları ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetler daha önceleri üretim faktörlerinin miktarlarıyla açıklanan uluslararası rekabetin niteliğini de değiştirmeye başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, 2003 yılında başlatılan “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” ile “Türkiye’nin Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası” benimsenmiş ve hazırlanan politika belgesinde, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde belirlenmiş ve orta - uzun vadeli strateji ve hedefleri belirlemek üzere, 2006-2010 dönemini kapsayacak olan Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlık süreci başlatılmıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisinde; toplumun temel öğelerini oluşturan vatandaşlar, kamu sektörü ve işletmeler ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün mevcut durumları ve Türkiye’nin 2010 yılında bilgi toplumuna dönüşüm potansiyeli değerlendirilmiş, belirlenen stratejik öncelikler çerçevesinde 2010 yılı için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımlar tespit edilmiştir.

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 2007 – 2013

IPA’nın beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma (IPARD); Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması için uyum hazırlıklarını ve politika geliştirilmesini desteklemekte ve ayrıca, tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
IPARD Programı; 718/2007 sayılı IPA Uygulama tüzüğünde önerilen içerik paralelinde, AB müktesebatı çerçevesinde önemli belgeler de göze alınarak tasarlanmıştır ve toplam 10 Bölümden oluşmaktadır. Bunlar:
1. Kırsal alanlarının genel sosyo-ekonomik durumu
2. Tarım ve kırsal kalkınma politikaları
3. IPARD Program stratejisi ve amaçları
4. IPARD Programı tedbirlerinin detaylandırılması
5. Mali plan, destek miktarı ve topluluk katkısı oranı ile Programın mali planı ve bütçe tabloları
6. İdare ve idari prosedürler- programın uygulanması, yapılar, otoriteler ve mali uygulama
7. Programın tanıtımı ve görünürlük
8. Program çerçevesinde yetkili kurumlar ile ilgili bilgiler içermektedir. Bu bölümde; IPARD Programı’nın uygulanmasından doğrudan sorumlu olan kurumlar ve destekleyici kuruluşlar konusunda bilgi verilmiştir.
9. Katılımcılık ilkesi
10. IPA’nın diğer bileşenleri ve IPARD arasındaki tamamlayıcı unsurlar

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Ve Eylem Planı

2010-2023 ANKARA
KENTGES, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2010 Yılı Programı’nda; “Kentlerin Yaşam Standartlarının Yükseltilmesi ve Sürdürülebilir Gelişmenin Sağlanması” öncelikli politikası kapsamında kentleşmenin yapısal sorunlarının çözümüne, sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik ilke, strateji ve eylemleri ortaya koyan ve bunların uygulama esaslarını belirleyen ve bir eylem programına bağlayan ulusal bir dokümandır. KENTGES; ülkemizin mekânsal planlama, yerleşme ve yapılaşma konularında Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılını hedef alan bir kentleşme ve imar vizyonudur. KENTGES’in uygulanabilirliğini ve iç tutarlılığını güçlü kılmak amacıyla il, kent, kır ve yerleşme ölçeğindeki mekansal planlama çalışmalarına odaklanılırken; bölgesel gelişme alanında yürütülen planlama, kurumsal ve hukuki düzenleme çalışmalarıyla uyum ve eşgüdüm gözetilmiştir.
KENTGES’in temel stratejileri aşağıda yer alan üç ana eksende gruplandırılmıştır. Bunlar;
•Mekânsal Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması,
•Yerleşmelerin Mekân ve Yaşam Kalitesinin Artırılması,
Yerleşmelerin Ekonomik Ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesidir

Türkiye Sanayi Startejisi Belgesi

2011 - 2014 (AB Üyeliğine Doğru)
Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü Olmak
T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
AB ile 35 fasılda yürütülen müzakereler çerçevesinde, Türkiye’de sanayi politikaları Mart 2006 ve Mayıs 2006 tarihlerinde “İşletmeler ve Sanayi Politikası” faslı kapsamındaki tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarında değerlendirilmiştir. Türkiye’nin ilerleme kaydetmesi gereken alanlar arasındaysa sektörel rekabet gücü analiz kapasitesinin geliştirilmesi,sanayi politikalarına ilişkin değerlendirmelerin detaylı rekabet gücü analizlerine dayandırılması ve politikaların uygulanmasında sahipliğin ve etkinliğinin arttırılması bulunmaktadır. Küresel ekonomideki artan belirsizlikler, yerli ve yabancı sanayici ve yatırımcılar için Türkiye’de öngörülebilir bir yatırım ve iş ortamını sağlamayı zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik vizyonunu, planını ve detaylı tedbirlerini içeren bu strateji belgesi kritik bir işleve sahip olacaktır.
Strateji belgesi temel olarak yedi ana bölümden meydana gelmektedir.
1. Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun, dış konjonktür de dikkate alınarak değerlendirilmesine
2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla belirlenen Türkiye’nin sanayi vizyonuna
3. Stratejinin temel bileşenlerine
4. Temel sanayi politikası alanlarına
5. Yatay sanayi politikası alanlarına
6. Sektörel sanayi politikası alanlarına
7. Uygulama, izleme ve koordinasyon mekanizmasına

Türkiye Turizim Stratejisi (2023)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013, ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm alternatiflerini geliştirerek ülkemizin turizmden alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır. Turizm kaynaklarının noktasal ölçekte planlanması yerine gelişim aksları boyunca turizm koridorları, turizm bölgeleri, turizm kentleri ve eko turizm bölgeleri oluşturacak şekilde ele alınması, bu değerlerin tanıtımı ve kullanım kriterlerinin belirlenmesi açısından daha doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir..
Türkiye Turizm Strateji çalışması Planlama, Yatırım, Örgütlenme, İç Turizm, Araştırma- Geliştirme (AR-GE), Hizmet, Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Pazarlama, Eğitim, Kentsel Ölçekte Markalaşma, Turizmin Çeşitlendirilmesi, Mevcut Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu ve Varış Noktalarının Geliştirilmesi konularında uzun erimli stratejiler önermektedir.
Plan vizyonuna yönelik bazı ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
♦ Bölgeler arasındaki gelişme farklıklarının giderilerek sürdürülebilir kalkınma hedefine katkıda bulunulması,
♦ Turizmde rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluşturularak sağlanması,
♦ Var olan turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele alınarak planlanması ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturulması,
♦ Yöreye özgü farklı turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak çok çeşitli turizm imkanlarını sağlık, eğitim, v.b. farklı sektörel kullanımlarla bir arada sunulabilen alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal, golf, kış sporları, doğa turizmi vb.) turizm kentlerinin oluşturulması,
♦ Turizmin geri kalmış bölgeler ve özellikle dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesinde bir araç olarak kullanılması,
♦ Turizm eğitimi ile işgücü kalitesinin artırılması ve sektörde sertifikasyon sisteminin etkin bir şekilde uygulanması

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji belgesi kapsamında kırsal kalkınma; kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılması amacına yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir.
Bu Strateji belgesinin oluşturulmasındaki amaç, kırsal kalkınma faaliyetlerine bütüncül bir politika çerçevesi oluşturmak, bu kapsamda 2006 yılında hazırlanması ve uygulamaya konulması öngörülen “Ulusal Kırsal Kalkınma Planı”na esas teşkil etmek, ulusal ve uluslararası kaynaklarla finanse edilecek kırsal kalkınma program ve projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında ilgili kesimlere perspektif sağlamaktır.
Kırsal kalkınma, aşağıdaki alanlarda katkı sağlayacaktır:
♦ Kırsal alanın ülke ekonomisine katkısının artırılması ve kırsal toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi suretiyle bölgeler ve kır-kent arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması,
♦ Göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle uyumlu bir nüfus yapısına ulaşılması,
♦ Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde ortaya çıkabilecek sosyo-ekonomik ve çevresel olumsuzlukların azaltılması,
♦ Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı,
AB ile ekonomik ve sosyal yakınsamanın ve müktesebat uyumunun sağlanması.

Döküman ve Belgeler
11. Kalkınma Planı 2019 - 2023
TRC3 Bölge Planları
TRC3 2014 - 2023 Bölge Planı

İmar Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendi uyarınca; bölgelerin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere Kalkınma Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere bölge planları hazırlanmaktadır. Buna göre 2010 - 2013 dönemini kapsayan bölge planları Kalkınma Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan kalkınma ajansları tarafından Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimleri bazında hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girmiştir. TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) Bölgesi’nin 2011 - 2013 Bölge Planı, Ajansımız koordinasyonunda Bölge’deki paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır.

2014 - 2023 dönemini kapsayan bölge planı hazırlık çalışmaları, Ajans Yönetim Kurulu’nun yönlendiriciliğinde ve Genel Sekreterliğin koordinasyonunda, Bölge’deki bütün paydaşların katılımıyla 2012 - 2013 yılları boyunca kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreç boyunca mevcut durumu tespit etmeye yönelik veri toplama ve analizler başta olmak üzereBölge, dış çevresi ile birlikte birçok boyutuyla ele alınmış, Bölge’nin Ülkemizin 2023 vizyonuna eklemlenebilmesini sağlayacak gelişme senaryosu oluşturulmuş ve olabildiğince mekânsal yönelimleri destekleyen stratejilere dayanan ortak bir gelecek oluşturulmaya çalışılmıştır. Yeni dönem bölge planı, Bölge’nin sosyal ve beşeri sermayesini, iktisadi ve kurumsal yapılar ile rekabet üstünlüğü bulunan alanları tahlil ederek, Bölge’deki ortak kalkınma bilincini yükseltip doğal, beşeri ve sosyal kaynakların, bölgesel dinamizmi destekleyerek, Bölge'ye azami katma değeri üretecek alanlara sevk edilmesini sağlamak amaçlarıyla, stratejik ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Bölge Planı’nın hedeflerine ulaşması, Bölge’deki tüm tarafların Bölge Planı’nı benimsemesine, kaynak ve çabalarını kalkınma için belirlenen ortak hedefler doğrultusunda seferber etmesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle, TRC3 Bölgesi’nin on yıllık geleceğine yön verecek referans belge niteliği taşıyan Bölge Planı büyük bir önem taşımaktadır.

Bölge Planı Kalkınma Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Trc3 2014 2023 Bölge Planı Cilt II. Bölgesel Gelişme Startejisi
TRC3 2014-2023 Bölge Planı Cilt I. Bölgeyi Anlamak
TRC3 2011 - 2013 Bölge Planı

Dicle Kalkınma Ajansı, “Bölge Planı”nı ‘Zengin tarihi ve kültürel mirasını, doğal sermayesini ve jeostratejik konumunu akılcı, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirerek; yeniden üretim, ticaret ve medeniyet merkezi olmayı başarmış, istikrar içinde gelişen, herkesin güven ve umutla yaşamak istediği bir bölge olmak’ vizyonuyla hazırlamıştır. Bu vizyon doğrultusunda TRC3 Bölgesi’nde kalkınmanın sosyal boyutu, beşeri gelişmenin sağlanması ve sosyal içermenin geliştirilmesi ile kentsel çevrenin iyileştirilerek sürdürülebilir şehirleşmenin sağlanmasına bağlıdır.

Bölge’nin ekonomik kalkınması ise Bölge’de altyapı, bilgilendirme, tanıtım, finansman ve işgücü alanındaki temel eksikliklerin giderilerek uygun yatırım ortamının oluşturulması ve Bölge’nin yatırım çekmek için daha rekabetçi ko-
şullara kavuşmasına, Bölge’nin içsel dinamiklerine ve coğrafi konumuna dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip sektörlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bölge’de kurumsal kapasitenin güçlendirilerek, sosyal ve ekonomik kalkınma yönetişiminin sağlanması ise tüm bu alanlardaki ilerlemelere ivme kazandıracaktır.

TRC3 Bölge Planı, ülkemizde değişen, stratejik ve katılımcı yeni planlama anlayışına uygun olarak yerelde üretilmiş örnek bir çalışmadır. Bölge planı, Ajans merkezinde bulunan Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi ile dört ildeki Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından oluşan Plan Hazırlama Ekibi koordinasyonunda diğer birimlerin katılımıyla, yereldeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Trc3 Bölge Planı 2011 - 2013
Trc3 Mevcut Durum Analizi
Destek ve Teşvik Rehbeleri
Mardin Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
Mardin Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
Batman Yatırım Destek Ve Teşvik Rehberi
Batman Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
Siirt Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
Siirt Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
Şırnak Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
Şırnak Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi
STK Destek ve Teşvik Rehberi
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destek ve Teşvik Rehberi
Ekonomik Göstergeler Bülteni
2018 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomik Göstergeler Bülteni
Etki Analiz Araştırma Raporu
Etki Analiz Araştırma Raporu
İstatistiklerle TRC3 Bölgesi
İstatisliklerle Batman
İstatisliklerle Mardin
İstatisliklerle Siirt
İstatisliklerle Şırnak
İstatisliklerle Trc3 Bölgesi
Yöresel Ürünler Kataloğu
Yöresel Ürünler Kataloğu
Proje Tanıtım Kataloğu
Dika Proje Tanıtım Kataloğu
Sektör Raporları
Hazır Giyim Raporu
Mardin Seracılık Sektör Analizi
Diğer Raporlar
11 Kalkınma Plani Şırnak İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11 Kalkınma Planı Batman İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11 Kalkınma Planı Mardin İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11 Kalkınma Planı Siirt İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
Batman Gümrük Raporu
Dış Ekonomik Çevre Analizi
Dicle Bölgesi Rekabet Analizi
Dicle Bölgesi Startejik Gelişme Raporu
Habur Sınır Kapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri
Mazıdağı Fosfat Raporu
Trc3 Bölgesi İmalat Sanayi Envanteri Raporu