Loading...

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Milli teknoloji seferberliği ve sanayileşme hamlesini insan odaklı olarak yürüten Bakanlığımız beşeri sermayenin geliştirilmesi ve dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını da öncelikleri arasına almıştır. Bu kapsamda 2019 yılı itibarıyla Bakanlığımız bünyesine alınan Sosyal Destek Programı yeniden tasarlanmış, programın adı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) olarak değiştirilerek; istihdam edilebilirliğinin artırılması, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, sosyal içerme ve kurumsal sosyal sorumluluğu geliştirilmesi öncelikleri ve dengeli kalkınma perspektifiyle yeniden tasarlanmış, 81 il program kapsamında dahil edilmiştir.

2019-2023 dönemini kapsayan 11 inci Kalkınma Planında Sosyal Destek Programının yeniden yapılandırılması ve uygulamasının yaygınlaştırılması politika ve tedbirler arasında yer almıştır. Bu kapsamda 671.no’lu paragrafta “2019 yılında toplumun dezavantajlı kesimlerinin (çocuk, genç, kadın, yaşlılar, engelliler vd.) ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini destekleyerek istihdam edilebilirliği artırmak amacıyla, sosyal girişimciliği ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de teşvik edecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.” tedbiri yer almaktadır.

On Birinci Kalkınma Planında belirlenen hedefler ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Bakanlığımıza verilen yetkiler kapsamında SOGEP yeni dönemde aşağıdaki unsurları içerecek şekilde uygulanmaktadır: 

- Genel yaklaşımı olarak dezavantajlı kesimlerin üretken yeteneklerinin geliştirilerek ekonomik ve sosyal hayata uyum düzeyinin artırılması,

- Bölge-içi eşitsizliklerin azaltılması ve tüm illerde dezavantajlı ve kırılgan kesimlerin bulunması nedeniyle uygulama bölgesi olarak tüm illerin seçilmesi,

- Yöntem olarak 5449 sayılı Kalkınma Ajansları Kanunu ikincil mevzuat kapsamında yer alan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 28’inci maddede tanımlanan güdümlü proje yönteminin uygulanması,

Öncelik alanları olarak:

- İstihdam edilebilirliğin artırılması,

- Sosyal içerme,

- Sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi

- Özel kesimin sosyal sorumluluk uygulamalarının teşvik edilmesi

Program uygulamaları Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli Cetvelin ilgili hükmü doğrultusunda belirlenen Usul ve Esaslar çerçevesinde bölgesel düzeyde kalkınma ajansları ile işbirliği içinde yürütülmektedir.