Loading...

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterlik bünyesinde Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan Genel Sekreter ve Genel Sekreterin maiyetinde çalışan uzmanlar ve destek personeli bulunmaktadır.

Genel Sekreter

Genel Sekreter
Aykut ANİÇ

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2007 yılında mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi’nde muhasebe alanında yüksek lisans yaptı. Halen Ankara Üniversitesi'nde “Beşerî ve İktisadi Coğrafya” alanında doktorası devam etmektedir.

Meslek hayatına 2007 yılında Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nde başladıktan sonra 2009 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Döner sermayeli işletmelerle ilgili çalışmalarda bulundu.

2011 yılında Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yaptı. Kalkınma ajanslarının kurumsallaşması kapsamında kalkınma ajanslarının temel faaliyetlerini ortak bir altyapı üzerinden yürütmeye imkân sağlayan “Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi” nin (KAYS) Bakanlık koordinasyonu, proje ve faaliyet destekleme ile bütçe ve muhasebe başta olmak üzere ikincil mevzuat çalışmalarıyla kalkınma ajanslarının izleme ve denetim faaliyetlerinde görev aldı.

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda çeşitli analiz çalışmaları, kalkınma ajansları koordinasyonu ile proje yönetimlerinde çalıştı. Kalkınma Ajansları Mali Yeterlilik Denetim Komisyonları ve kalkınma ajansları kurumsal performans değerleme çalışmalarında görev aldı.

2021-2023 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi’nde il proje koordinatörlüğü yaptı.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri
 • Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 • Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
 • Ajans gelirlerini toplamak, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen usul v ve esaslar ile ilgili diğer mevzuata ve bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak,
 • Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek,
 • Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek, malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek,
 • Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,
 • Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
 • Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,
 • Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek,
 • Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak,
 • Ajansın sekreterya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek,
 • Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak,
 • Yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
 • Program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesi ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımlara ilişkin olarak yönetim kuruluna teklif sunmak,
 • Bütçe sonuçlarını bütçe döneminin bitiminden sonraki Mart ayı içinde yönetim kuruluna sunmak,
 • Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansını denetlemek ve kalkınma kuruluna ve yönetim kuruluna iç denetim raporu sunmak.
Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi

ASGPB genel olarak DicleKalkınma Ajansı’nın tüm etkinliklerinde paydaşları ile ilişkisi ve işbirliğini koordine eden, Bölgesel Gelişim Planı ve benzeri stratejilerin oluşturulma sürecini planlayıp sürdüren birimdir. ASGPB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 • İller ile ilgili verileri toplamak, güncellemek, veri tabanları oluşturmak,
 • Yerel aktörlerin katılımı ile sektörel analizler yapmak, Bölgesel Gelişme Planı’na uygun olarak operasyonel programları hazırlamak,
 • Ulusal Kalkınma Planı’na uyumlu olarak Bölgesel Gelişme Planı’nı paydaşların katılımı ile hazırlamak,
 • Vizyonun vekalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesini konsolide etmek,
 • Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak,
 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına destek sağlamak,
 • Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen, bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projelere katkı sağlamak,
 • Yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespitini, planlanmasını ve koordinasyonunu yapmak
Program Yönetimi Birimi

PYB, genel çerçevesi ASGPB tarafından hazırlananmali ve teknik destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. PYB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 • Destek programları kapsamında kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 • Potansiyel hibe yararlanıcılarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,
 • Teklif çağrısı ilanına ilişkin tanıtım materyallerini hazırlamak (broşür, afiş, gazete ilanı vb.),
 • Proje teklif çağrısını kamuoyuna duyurmak, konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak,
 • Proje desteği potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri gerçekleştirmek,
 • Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
 • Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 • Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak,
 • Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim sürecinde etkin rol oynamak,
 • Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
 • Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 • Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “hibe almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini” kamuoyuna ilan etmek,
 • Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
 • Hibe almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
 • Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,
 • Hibe almaya hak kazanan projelerin belgelerini İzleme,Değerlendirme ve Raporlama Birimi’ne devretmek
İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi

İDRB, bölge plan ve programları çerçevesinde Ajans tarafından desteklenen proje ve faaliyetler ile yürütülen hibe programlarının izleme ve değerlendirmesinden sorumludur. Ajansa tahsis edilen kaynakların bölge planı ve operasyonel programlara uygun biçimde kullanılması ve daha verimli, etkili ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşılması amacıyla destek faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesini sağlar. İDRB, Ajans tarafından desteklenen proje ve faaliyetlerin başarılı bir şekilde uygulanması, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcıların sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir. İDRB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı'na bildirmek,
 • Desteklenecek projelerin/faaliyetlerin uygulama öncesi, uygulama sürecinde ve tamamlanmasının ardından değerlendirmeler yapmak, performans göstergelerindeki ilerlemeleri değerlendirmek ve periyodik değerlendirme raporları hazırlamak,
 • Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak,
 • Ajansın sağladığı teknik veya mali desteklerle gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin uygulama süreçlerinde Ajans kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,
 • Kalkınma Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar, kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve faaliyetlerini uygularken uymaları gereken kuralların yasal ve kurumsal altyapısının tasarlanmasına katkıda bulunmak,
 • Desteklenen proje ve faaliyetler için tasarlanan izleme bilgi sisteminin koordinasyonunu sağlamak,
 • Ajanstan destek almaya hak kazanmış proje/faaliyet sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak, sözleşme imzalanması sürecine aktif olarak katılmak,
 • Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti yapmak,
 • Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı konusunda görüşünü Genel Sekretere iletmek,
 • Desteğe hak kazanan yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek,
 • Proje sahiplerine, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
 • Desteklenen proje/faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
 • Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak,
 • Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri ödemelerle vb. ilgili işlemleri yapmak,
 • Yararlanıcıları tarafından sunulan raporları ve ödeme taleplerini değerlendirmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak, yapılan harcamaların usule uygunluğunu denetlemek,
 • Yararlanıcıların yürüttükleri proje veya faaliyetleri ile ilgili sorularını derlemek ve bu soruları Sıkça Sorulan Sorular (SSS) başlığı altında cevapları ile birlikte internet sitesinde yayımlamak
Kurumsal Koordinasyon Birimi

Kurumsal KoordinasyonBirimi (KYB) kendi içerisinde İdari Mali İşler, İnsan Kaynakları, Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem ve Tanıtım ve Dış İlişkiler fonksiyonlarının biraraya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetsel ve idari anlamdaki temel sorumluluk ve işlemler destek personelince yürütülmektedir. KKB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Ajansın her tür ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, arşivlemek, ödemeleri gerçekleştirmek, bütçeçalışmalarına katılmak,
 • Ajansın araç gereç ihtiyaçlarını tespit etmek ve teminini sağlamak,
 • Ajansın resmi ve özel kurumlara giden ve gelen yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak, arşivini oluşturmak,
 • Ajansın insan kaynakları politikasını belirlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek ve uygulamak,
 • Ajansın personel alımı ile ilgili işleri yürütmek,
 • Ajansın bilgi işlem ihtiyaçlarının tespit etmek ve tedarik etmek,
 • Ajansın tüm bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak, güncelliğini sağlamak ve bakımlarını yapmak,
 • Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek, gerekli iş takibini yapmak,
 • Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının ön hazırlıklarını yapmak,
 • Genel Sekreterin gezi ve toplantı organizasyonlarını düzenlemek,
 • Ajansta birimler arası iletişimi ve koordinasyonu sağlamak
Yatırım Destek Ofisleri

YDO, iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşviğiyle ilgilenen birimdir. Görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreter’e sorumlu olan YDO’nun sunduğu tüm yatırım destek hizmetleri ücretsizdir. YDO’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 • İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,
 • Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek,
 • Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yatırımcıların başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak,
 • Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak,
 • Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
 • İş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
 • Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları Valiliğe ve Genel Sekreterliğe vermek,
 • Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek,
 • Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek,
 • Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak