Loading...

Bölge Planı Dokümanları

TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı ve MDA Taslağı
TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı (Taslak)
TRC3 Bölgesi 2024-2028 Mevcut Durum Analizi (Taslak)
TRC3 2014 - 2023 Bölge Planı

İmar Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendi uyarınca; bölgelerin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere Kalkınma Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere bölge planları hazırlanmaktadır. Buna göre 2010 - 2013 dönemini kapsayan bölge planları Kalkınma Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan kalkınma ajansları tarafından Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimleri bazında hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girmiştir. TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) Bölgesi’nin 2011 - 2013 Bölge Planı, Ajansımız koordinasyonunda Bölge’deki paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır.

2014 - 2023 dönemini kapsayan bölge planı hazırlık çalışmaları, Ajans Yönetim Kurulu’nun yönlendiriciliğinde ve Genel Sekreterliğin koordinasyonunda, Bölge’deki bütün paydaşların katılımıyla 2012 - 2013 yılları boyunca kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreç boyunca mevcut durumu tespit etmeye yönelik veri toplama ve analizler başta olmak üzereBölge, dış çevresi ile birlikte birçok boyutuyla ele alınmış, Bölge’nin Ülkemizin 2023 vizyonuna eklemlenebilmesini sağlayacak gelişme senaryosu oluşturulmuş ve olabildiğince mekânsal yönelimleri destekleyen stratejilere dayanan ortak bir gelecek oluşturulmaya çalışılmıştır. Yeni dönem bölge planı, Bölge’nin sosyal ve beşeri sermayesini, iktisadi ve kurumsal yapılar ile rekabet üstünlüğü bulunan alanları tahlil ederek, Bölge’deki ortak kalkınma bilincini yükseltip doğal, beşeri ve sosyal kaynakların, bölgesel dinamizmi destekleyerek, Bölge'ye azami katma değeri üretecek alanlara sevk edilmesini sağlamak amaçlarıyla, stratejik ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Bölge Planı’nın hedeflerine ulaşması, Bölge’deki tüm tarafların Bölge Planı’nı benimsemesine, kaynak ve çabalarını kalkınma için belirlenen ortak hedefler doğrultusunda seferber etmesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle, TRC3 Bölgesi’nin on yıllık geleceğine yön verecek referans belge niteliği taşıyan Bölge Planı büyük bir önem taşımaktadır.

Bölge Planı Kalkınma Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Trc3 2014 2023 Bölge Planı Cilt II. Bölgesel Gelişme Startejisi
TRC3 2014-2023 Bölge Planı Cilt I. Bölgeyi Anlamak
TRC3 2011 - 2013 Bölge Planı

Dicle Kalkınma Ajansı, “Bölge Planı”nı ‘Zengin tarihi ve kültürel mirasını, doğal sermayesini ve jeostratejik konumunu akılcı, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirerek; yeniden üretim, ticaret ve medeniyet merkezi olmayı başarmış, istikrar içinde gelişen, herkesin güven ve umutla yaşamak istediği bir bölge olmak’ vizyonuyla hazırlamıştır. Bu vizyon doğrultusunda TRC3 Bölgesi’nde kalkınmanın sosyal boyutu, beşeri gelişmenin sağlanması ve sosyal içermenin geliştirilmesi ile kentsel çevrenin iyileştirilerek sürdürülebilir şehirleşmenin sağlanmasına bağlıdır.

Bölge’nin ekonomik kalkınması ise Bölge’de altyapı, bilgilendirme, tanıtım, finansman ve işgücü alanındaki temel eksikliklerin giderilerek uygun yatırım ortamının oluşturulması ve Bölge’nin yatırım çekmek için daha rekabetçi ko-
şullara kavuşmasına, Bölge’nin içsel dinamiklerine ve coğrafi konumuna dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip sektörlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bölge’de kurumsal kapasitenin güçlendirilerek, sosyal ve ekonomik kalkınma yönetişiminin sağlanması ise tüm bu alanlardaki ilerlemelere ivme kazandıracaktır.

TRC3 Bölge Planı, ülkemizde değişen, stratejik ve katılımcı yeni planlama anlayışına uygun olarak yerelde üretilmiş örnek bir çalışmadır. Bölge planı, Ajans merkezinde bulunan Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi ile dört ildeki Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından oluşan Plan Hazırlama Ekibi koordinasyonunda diğer birimlerin katılımıyla, yereldeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Trc3 Bölge Planı 2011 - 2013
Trc3 Mevcut Durum Analizi