Loading...

Program Arşivi

PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Program ve Proje Bütçesi

Ajans tarafından her bir proje için verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulmalıdır.

Nasıl Başvurulur?

Proje teklif çağrısına döneminde başvuru şekli ve şartları, Ajansın internet sitesinde ayrıntılı olarak yayınlanır.

Kimler Başvurabilir?
Her teklif çağrısı için özel olarak belirlenecek kriterleri ve “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ndeki uygunluk şartlarını sağlayan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, birlikler, kooperatifler ve kâr amacı güden işletmeler başvuruda bulunabilir.

 

2020
Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı
TRC3 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlanmasıdır.

Programın Öncelik ve Özel Amaçları

Öncelik 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi
Programın ilk önceliği Ajans tarafından tasarlanan Tarımsal Yerel Ürünlerde Katma Değer Artışının Sağlanması Sonuç Odaklı - Programının (Tarım SOP) hedeflerini gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu öncelik kapsamında destek talep edilen fizibilite konusu, aşağıdaki özel amaçlardan en az biri ile ilgili olmalıdır:

Özel Amaçlar
- Siirt fıstığının üretim ve veriminin artırılması
- Mezrone üzümü veriminin artırılması ve ticarileştirilmesi
- Bölgedeki bal (Faraşin, Pervari, Sason balı) üretiminin standartlaştırılması ve artırılması
- Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi


Öncelik 2.Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması
Programın üçüncü önceliği Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları ile GAP BKİ tarafından tasarlanan Mezopotamya Kültür Turizminin Geliştirilmesi, Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı (Turizm SOP) hedeflerini gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu öncelik kapsamında destek talep edilen fizibilite konusu, aşağıdaki özel amaçlardan en az biri ile ilgili olmalıdır:

Özel Amaçlar
- Mezopotamya turizm destinasyonunun küresel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması
- Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin koruma kullanma dengesi gözetilerek turizme kazandırılması
- Çeşitli tematik turizm rotalarının geliştirilmesi
- Stratejik sektörlerden kültür ve turizm sektörlerinde kurumsallaşma ve hizmet kalitesinin artırılması

Öncelik 3. Bölgede yerel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, aciliyet taşıyan ve kritik öneme sahip faaliyetlerin desteklenmesi
- Yerel Kalkınma Fırsatı olarak değerlendirilen, hazır giyim veya büyük çaplı yatırımların bölgeye çekilmesine katkı sunabilecek özellikle istihdam yaratacak ve Bölgede öne çıkan diğer sektörler veya faliyetler bu öncelik kapsamında değerlendirilecektir.
- Kaynak verimliliği kapsamında, üretim (tarımsal ya da endüstriyel) süreçlerinde enerji ve su gibi sınırlı kaynakların ve hammaddenin daha verimli kullanılması, daha çok değer oluşturulması ile birlikte üretim ve tüketim sonrası daha az atık üretilmesi ve üretilen atığın yeniden kullanımı için geri kazanılmasına yönelik çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu öncelik kapsamında destek talep edilen fizibilite konusu, aşağıdaki özel amaçlardan en az biri ile ilgili olmalıdır:

Özel Amaçlar
- Bölgede hazır giyim yatırımlarının artırılması
- Büyük ölçekli istihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi
- Kaynak Verimliliğine yönelik çalışmalar
- Yerel kalkınmaya katkı sunacak kritik öneme sahip konuların desteklenmesi

Program Rehberi
Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı
Ajans Sonuç Odaklı Programları (SOP) ve yerel kalkınma fırsatları kapsamında belirlenen amaçlar doğrultusunda, Program öncelikleri ile uyumlu faaliyet gösteren kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın genel amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programın Özel Amacı ve Öncelikleri
Öncelik 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi

Üst ölçekli planlar ve TRC3 2014-2023 Bölge Planı dikkate alınarak, Tarım SOP’un amaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde, SOP öncelikleri ile uyumlu faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara teknik destek programı kapsamında kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik olarak destek verilecektir. Tarım SOP ile bağlantılı olarak başta işletmeler olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi yerel aktörlerin yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulmasına, organizasyonların performansını artırmaya, diğer organizasyonların deneyimlerinden ders almalarına ve yeni iş fırsatları kollamalarına yardımcı olacak yönetim danışmanlığı alanlarında faaliyetler TD Programı kapsamında desteklenecektir. Destek talep edilen tüm faaliyetler aşağıdaki özel amaçlardan en az biri ile ilgili olmalıdır:
Özel Amaç 1. Siirt fıstığının üretim ve veriminin artırılması
Özel Amaç 2. Mezrone üzümü veriminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Özel Amaç 3. Derik zeytini üretiminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Özel Amaç 4. Mardin bulgurunun markalaştırılması
Özel Amaç 5 Bölgedeki bal (Faraşin, Pervari, Sason balı) üretiminin standartlaştırılması ve artırılması
Özel Amaç 6. Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelik 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması

Turizm SOP çerçevesinde bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda TD Programı kapsamında destek sağlanacaktır. Destek talep edilen tüm faaliyetler aşağıdaki özel amaçlardan en az biri ile ilgili olmalıdır:
Özel Amaç 1. Mezopotamya turizm destinasyonunun küresel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması
Özel Amaç 2. Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin koruma kullanma dengesi gözetilerek turizme kazandırılması
Özel Amaç 3. Çeşitli tematik turizm rotalarının geliştirilmesi
Özel Amaç 4. Stratejik sektörlerden kültür ve turizm sektörlerinde kurumsallaşma ve hizmet kalitesinin artırılması

Öncelik 3. Yerel kalkınma fırsatları açısından önem ve aciliyet arz eden, kurumsal kapasite tesis edilmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Yerel kalkınma fırsatı olarak değerlendirilen; başta işletmeler olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi yerel aktörlerin yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulmasına, organizasyonların performansını artırmaya, diğer organizasyonların deneyimlerinden ders almalarına ve yeni iş fırsatları kollamalarına yardımcı olacak yönetim danışmanlığı alanlarındaki faaliyetleri Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Bu kapsamında Bölgede tekstil ve hazır giyim yatırımlarının artırılması yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Kaynak verimliliği kapsamında, üretim (tarımsal ya da endüstriyel) süreçlerinde enerji ve su gibi sınırlı kaynakların ve hammaddenin daha verimli kullanılması, daha çok değer oluşturulması ile birlikte üretim ve tüketim sonrası daha az atık üretilmesi ve üretilen atığın yeniden kullanımı için geri kazanılmasına yönelik çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilecektir. Ayrıca bu öncelik kapsamında, diğer özel amaçlar dışında kalan ve kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve geliştirilmesine yönelik diğer faaliyetler desteklenebilecektir.

Özel Amaç 1. Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler,
Özel Amaç 2. Kaynak Verimliliğine yönelik faaliyetler,
Özel Amaç 3. Kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve geliştirilmesine yönelik diğer faaliyetler

Program Rehberi
2019
Fizibilite Desteği Programı

2014-2023 TRC3 Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,
- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
- Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır.

Programın Özel Amaçları ve Öncelikleri
Özel Amaç 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesine katkı sağlayan projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanması
Öncelik 1. Siirt fıstığının üretim ve veriminin artırılması
Öncelik 2. Mezrone üzümü veriminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Öncelik 3. Derik zeytini üretiminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Öncelik 4. Mardin bulgurunun markalaştırılması
Öncelik 5. Bölgedeki bal (Faraşin, Pervari, Sason balı) üretiminin standartlaştırılması ve artırılması

Özel Amaç 2. İstihdam yoğun yatırımlara yönelik projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanması
Öncelik 6. Bölgede hazır giyim yatırımlarının artırılması
Öncelik 7. Büyük ölçekli istihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi

Program Rehberi
Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı
Programın genel amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programın Özel Amacı ve Öncelikleri
Özel Amaç 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi için teknik destek verilmesi
Öncelik 1. Siirt fıstığının üretim ve veriminin artırılması
Öncelik 2. Mezrone üzümü veriminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Öncelik 3. Derik zeytini üretiminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Öncelik 4. Mardin bulgurunun markalaştırılması
Öncelik 5. Bölgedeki bal (Faraşin, Pervari, Sason balı) üretiminin standartlaştırılması ve artırılması
Öncelik 6. Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Özel Amaç 2. İstihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi ve yaygınlaştırılması için teknik destek verilmesi
Öncelik 1. Bölgede hazır giyim yatırımlarının artırılması
Öncelik 2. Büyük ölçekli istihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi

Özel Amaç 3. Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere teknik destek verilmesi

Program Rehberi
2018
Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Genel Amacı:
Turistik, sinai ve ticari yatırım ve girişimlerin gelişmesine olanak sağlayacak altyapının desteklenmesi aracılığıyla Bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Özel Amaçları:
1. Bölgenin ticaret ve sanayi alanlarının altyapısının iyileştirilerek rekabetçiliğinin artırılması
2. Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilerek rekabet edebilir düzeye getirilmesi
3. TRC3 Bölgesinin işgücü piyasası ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitimin Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla güçlendirilmesi
Programın Öncelikleri:
1. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB), Küçük Sanayi Sitelerinde (KSS) ve müşterek ticaret alanlarında* faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücüne katkı sağlayacak altyapı** desteğinin sağlanması.
UYARI:
* İş hanları, pasajlar, AVM’ler, vb. kapsam dışıdır.
** Salt bina yapımı/kaldırım yapımı/istinat-ihata duvarı yapımı vb. den oluşan projeler ile bina alımı, arazi alımı ve tesviyesi, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, doğalgaz altyapısı vb. çalışmalar uygun değildir.
2. Bölgenin turizmde rekabet gücünü artırmaya yönelik turizm altyapısı projelerinin desteklenmesi.
3. Mesleki Eğitim Merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi.

Program Rehberi
Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Genel Amacı:
Şırnak Merkez, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçe merkezlerinde kentsel üstyapı ve ortak yaşam alanlarının geliştirilerek kent merkezlerinde yaşanabilirlik düzeyinin artırılması

Programın Özel Amaçları:
1.Kent estetiğinin geliştirilerek yaşam kalitesinin artırılması
2.Ortak yaşam alanlarının desteklenmesiyle kentlerde yaşanabilirlik düzeyinin artırılması

Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Kent estetiğinin geliştirilmesiyle kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak sunulan hizmetlerin geliştirilmesi
Öncelik 2: Ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılması ve mevcut alanların altyapılarının geliştirilmesi

Program Rehberi
Fizibilite Desteği Programı

Programın Amacı
2014-2023 TRC3 Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,
- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
- Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin
fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır.

Programın Öncelikleri
Programın genel amacı doğrultusunda iki adet önceliği bulunmaktadır. Proje teklifinin bu önceliklerden en az biriyle ilgili olması gerekir.
Öncelik 1: Tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanmasına yönelik projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanması,
Öncelik 2: Genç işgücünün niteliğinin artırılması ve Bölgede istihdam olanaklarının iyileştirilmesiyle genç istihdamının artırılması yönelik projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanmasıdır.

Program Rehberi
Teknik Destek Programı

Programın Amacı
Programın amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri
Öncelik 1. Tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanması
Öncelik 2. Yatırım ortamı ve işgücü niteliğinin iyileştirilmesi
Öncelik 3. Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Program Rehberi
2017
Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamaktır.
Bu kapsamda teknik destek konuları;
- Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile “2014-2023 Bölge Planı”, “GAP Turizm Master Planı” ve varsa bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamaktadır.

Program Rehberi
2016
GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın genel amacı; endüstriyel enerji verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
Programın özel amacı; GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının Bölge sathında yaygınlaştırılmasıdır.
Programın öncelikleri aşağıda belirtilmektedir:
Öncelik 1: Bölge’deki sanayi işletmelerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması,
Öncelik 2: Bölge’de üretim yapan sanayi işletmelerinde enerji verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması.
Öncelik 3: Bölgede GAP BKI desteği ile kurulmuş olan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV) ve GAP Enerji Verimliliği Danışmalık ve Kuluçka Merkezi (GAP EVD) gibi Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Danışmanlık ve Araştırma Merkezleri’nin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

Programın, öncelikli alanları doğrultusunda yukarıda belirtilen genel amacına ulaşılmasında ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesinde, başvuru sahipleri tarafından sunulacak proje tekliflerinin niteliği ve kapsamı büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen hususlar, programın kilit başarı unsurlarını oluşturmakta olup, proje tekliflerinin bu kilit başarı unsurlarını dikkate alacak şekilde geliştirilmesi beklenmektedir:
Hâlihazırda Bölge için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip veya bu potansiyeli taşıyan ve enerji maliyetlerinin önemli bir girdi oluşturduğu stratejik sektörler özelinde proje tekliflerinin geliştirilmesi,
Geliştirilen projelerin faaliyet gösterilen sanayi sektöründe enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik örnek teşkil etmesi ve temsiliyet kabiliyetine sahip olması,
Geliştirilen projelerin Bölge’de enerji yöneticisi istihdam eden, enerji yönetim birimi ve/veya sistemi kuran endüstriyel işletme sayısının artışına katkı sağlaması.

Program Rehberi
GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın genel amacı; GAP Bölgesi’ndeki Organik Tarım Değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunulmasıdır.
Programın özel amacı; GAP Bölgesi’nde Organik Tarım Değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.
Programın öncelikleri aşağıda belirtilmektedir:
Öncelik 1: Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi,
Öncelik 2: Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal ürünlerin katma değerinin ve kalitesinin arttırılması,
Öncelik 3: Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle, Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması

Programın, öncelikli alanları doğrultusunda yukarıda belirtilen genel amacına ulaşılmasında ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesinde, başvuru sahipleri tarafından sunulacak proje tekliflerinin niteliği ve kapsamı büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen hususlar, programın kilit başarı unsurlarını oluşturmakta olup, proje tekliflerinin bu kilit başarı unsurlarını dikkate alacak şekilde geliştirilmesi beklenmektedir.
- Hâlihazırda Bölge için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip ve/veya bu potansiyeli taşıyan stratejik ürünler özelinde proje tekliflerinin geliştirilmesi,
- Kümelenme yaklaşımının temelini oluşturan kamu, özel sektör, sivil toplum ve bilgi üreten kurumlar arasında (araştırma enstitüsü, üniversite vb.) işbirliklerinin tesis edilmesi,
- Proje tekliflerinin ürün bazlı değer zincirleri özelinde üretim, işleme ve pazarlama süreçlerindeki öncelikli ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri bütüncül olarak dikkate alacak nitelikte tasarlanması (Entegre Organik Üretim, İşleme ve Pazarlama Girişimi),
- Sürdürülebilir ve kaliteli üretim ile pazara etkin erişim ilkeleri çerçevesinde kamu (üretici birliği, kooperatif vb.) ve özel sektör (KOBİ) ticari işbirliklerinin tesis edilmesi,
- Ürün bazlı değer zincirleri özelinde üreticiler, işleyiciler, destekleyici firmalar ve bilgi üreten kurumlar arasında bölgelerarası ticari/kurumsal işbirliklerinin tesis edilmesi (Bölgelerarasılaşma).

Program Rehberi
Ekonomik Altyapının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Programın Genel Amacı:
Turistik, sinai, ticari ve kırsal ortamlardaki yatırım ve girişimlerin gelişmesine olanak sağlayacak altyapının desteklenmesi aracılığıyla bölgenin rekabet gücünün artırılması.
Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Organize Sanayi Bölgelerinde ve Sanayi Sitelerinde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücüne katkı sağlayacak (arazi alımı ve tesviyesi haricindeki) altyapı ve (peyzaj ve sosyal donatı projeleri haricinde) üst yapı desteğinin sağlanması,
Öncelik 2: Bölgede üretilen tarımsal ürünlerinden elde edilen katma değerin artırılması ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
Öncelik 3: Bölgenin turizmde rekabet gücünü artırmaya yönelik turizm altyapısı projelerinin desteklenmesi

Program Rehberi
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2014-2023 Bölge Planı ile uyumlu olacak şekilde ve 2015 yılı çalışma programında belirtildiği üzere uygulanacak 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programının genel amacı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve/veya aciliyet içeren faaliyetlere yenilikçikçilik ve sürdürülebilirlik temelinde uygulamaya yönelik olarak destek sağlamaktır.
Programın genel amacı çerçevesinde sağlanacak mali desteklere ilişkin öncelikler;
- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
- Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına,
- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
- Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine
katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek vermektir.
Bu kapsamda sunulacak olan tekliflerin somut çıktılar ihtiva etmesi ve örnek teşkil etmesi açısından uygulamaya yönelik faaliyetler içeren planlama, strateji geliştirme, araştırma veya fizibilite çalışmaları şeklinde sunulması esastır.

Program Rehberi
Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamaktır.
Bu kapsamda teknik destek konuları;
- Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile “2014-2023 Bölge Planı”, “GAP Turizm Master Planı” ve varsa bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamaktadır.

Program Rehberi
2015
Kentsel ve Çevresel Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

KENTSEL VE ÇEVRESEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Genel Amacı:
Kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve çevresel sorunların sürdürülebilir bir yaklaşımla çözülmesi yoluyla Bölgenin yaşanabilirlik düzeyinin artırılmasıdır.

Programın Özel Amacı:
Kentsel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve çevresel altyapının oluşturulması ve /veya iyileştirilmesidir.

Programın Öncelikleri:
1.İçme-kullanma suyu, atıksu ve katı atık yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması
2.Kentsel yaşam koşullarının ve sosyal alanların iyileştirilmesine yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeşil alanların oluşturulması

Program Rehberi
Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak Mali Destek Programı

Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak Mali Destek Programı’nın genel amacı;

- TRC3 Bölgesi’nde kırsal alanda, geri kalmış dağlık alt bölgelerde uzun vadede katma değeri yüksek, rekabetçi bir tarımsal üretim yapısının oluşturulması suretiyle çiftçilerin gelir düzeyinin artırılarak Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Bu Ortak Mali Destek Programı için belirlenen özel amaç ise;

- Kırsal dağlık alanlarda yöreye uygun kapama meyve bahçelerinin tesis edilmesi suretiyle katma değeri görece yüksek ürünlerin yaygınlaştırılmasıdır.

Program Uygulama Kılavuzu
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2014-2023 Bölge Planı ile uyumlu olacak şekilde ve 2015 yılı çalışma programında belirtildiği üzere uygulanacak 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programının genel amacı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve/veya aciliyet içeren faaliyetlere yenilikçikçilik ve sürdürülebilirlik temelinde uygulamaya yönelik olarak destek sağlamaktır.
Programın genel amacı çerçevesinde sağlanacak mali desteklere ilişkin öncelikler;
- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
- Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına,
- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
- Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine
katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek vermektir.
Bu kapsamda sunulacak olan tekliflerin somut çıktılar ihtiva etmesi ve örnek teşkil etmesi açısından uygulamaya yönelik faaliyetler içeren planlama, strateji geliştirme, araştırma veya fizibilite çalışmaları şeklinde sunulması esastır.

Program Rehberi
2014
Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı

Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı’nın genel amacı ekonomik durumun içsel potansiyel temelinde iyileştirilmesi ekseninde kırsal alanda verimlilik, ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin organizasyon becerilerini geliştirme faaliyetlerinin altyapısının iyileştirilmesidir.
Programın özel amacı Siirt ve Şırnak illerindeki kırsal alanlarda basınçlı sulama sistemi altyapısının geliştirilmesidir.

Program Rehberi
Sektörel Gelişme Mali Destek Programı

Sektörel Gelişme Mali Destek Programı’nın genel amacı;
TRC3 Bölgesi’nde yüksek katma değerli bir üretim altyapısı oluşturmak suretiyle bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.
Bu mali destek programı, uzun vadede katma değeri yüksek, rekabetçi bir üretim yapısının oluşturulması hedefine yönelik olarak belirlenen özel amaçlar ise;
- Bölgede mevcut sanayi alanlarını geliştirilmesi, bölgenin maden ve yenilenebilir enerji potansiyelinden faydalanılması, tarım ve turizm sektörlerinin üretim zincirini destekleyecek şekilde geliştirilmesi,
- Bölgede girişimciliğin tetiklenmesi ve işletmelerin tanıtım, markalaşma ve pazarlama kapasitelerini artırmaları yoluyla dış pazarlara açılmalarına katkı sağlanması,
- Bölgede kayıtlı işgücünün oluşturulması yoluyla istihdam yapısının güçlendirilmesidir.

Program kapsamı aşağıdaki alanlarda sunulacak projeler ile sınırlıdır:
1. Üretim ve hizmet kapasitesinin artırılması,
2. Ürün ve hizmet çeşitlendirilmesi
3. Yeni ürün ve hizmet üretilmesi.
4. Markalaşma ve kalite sertifikasyonu.

Program Rehberi
Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programının genel amacı;
- Turizm altyapısını sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla iyileştirmek,
- Kentlerin yaşanabilirlik düzeyini arttırmak,
- Ortak üretim ve ticaret alanlarını cazip yatırım alanlarına dönüştürmek
suretiyle TRC3 Bölgesi’nin refah seviyesi ve rekabet edebilirlik düzeyini artırmaktır.

Bu genel amaç kapsamında belirlenen öncelikler aşağıdaki gibidir:
Öncelik 1: Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi
Öncelik 2: Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi
Öncelik 3: Ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici küçük ölçekli altyapının iyileştirilmesi

Program Rehberi
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2011-2013 Bölge Planı ile uyumlu olacak şekilde ve 2014 yılı çalışma programında belirtildiği üzere uygulanacak 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programının genel amacı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve/veya aciliyet içeren faaliyetlere yenilikçikçilik ve sürdürülebilirlik temelinde uygulamaya yönelik olarak destek sağlamaktır.
Programın genel amacı çerçevesinde sağlanacak mali desteklere ilişkin öncelikler;
- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
- Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına,
- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
- Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine
katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek vermektir.

Program Rehberi
Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamaktır.
Bu kapsamda teknik destek konuları;
- Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile “2011-2013 Bölge Planı”, “GAP Turizm Master Planı” ve varsa bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamaktadır.

Program Rehberi
2013
Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı;
TRC3 Bölgesi’nin coğrafi konumu ve içsel potansiyeline dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip “hedef sektörlerde”1 üretim ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın özel amacı ise;
Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında belirlenen sektörlere aşağıda yer alan program öncelikleri çerçevesinde katkıda bulunmaktır.
Program öncelikleri:
- İstihdamın ve işgücü niteliklerinin artırılması
- Ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması
- Markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
- Mevcut kapasitenin ve/veya kapasite kullanım oranının artırılması
- Üretim aşamasında güncel teknolojilerin ve otomasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması
- İhracata dayalı üretimin desteklenerek ihracatın geliştirilmesi
- İlgili alandaki ulusal/uluslararası standartların sağlanması

Program Rehberi
Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programının genel amacı;
- Turizm altyapısını sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla iyileştirmek,
- Kentlerin yaşanabilirlik düzeyini arttırmak,
- Ortak üretim ve ticaret alanlarını cazip yatırım alanlarına dönüştürmek
suretiyle TRC3 Bölgesi’nin refah seviyesi ve rekabet edebilirlik düzeyini artırmaktır.

Bu genel amaç kapsamında belirlenen öncelikler aşağıdaki gibidir:
Öncelik 1: Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi
Öncelik 2: Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi
Öncelik 3: Ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici küçük ölçekli altyapının iyileştirilmesi

Program Rehberi
Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı
  • Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programının genel amacı ekonomik durumun içsel potansiyel temelinde iyileştirilmesi ekseninde kırsal alanda çeşitlendirme ve etkinleştirme faaliyetlerinin altyapısının kurulmasıdır.
  • Programın özel amacı Siirt ve Şırnak illerindeki kırsal alanlarda basınçlı sulama sistemi altyapısını geliştirmektir.
Program Rehberi
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

Doğrudan Faaliyet Destek Programının genel amacı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve/veya aciliyet içeren faaliyetlere yenilikçikçilik ve sürdürülebilirlik temelinde uygulamaya yönelik olarak destek sağlamaktır.

Ajans bu genel amaca hizmet edecek şekilde aşağıdaki konularda uygulanacak faaliyetlere öncelik verecektir:

Üniversiteler
1. Bölge üniversitelerinin sanayi alanında uygulamayı da içeren işbirlikleri
2. Bölge üniversitelerinin yoksullukla mücadele konulu örnek uygulamaları
3. Bölge üniversitelerinin enerji alanında yatırımları yönlendirmeye yönelik bilimsel veri oluşturulmasını içeren çalışmaları
4. Bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelinin etkinleştirilmesine yönelik iyi uygulama örnekleri

Tüm Uygun Başvuru Sahipleri
5. Bölge turizminin çeşitlendirilmesi ve/veya yerel değerler ile birlikte sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik aciliyet ve/veya stratejik önem içeren envanter ve ön uygulama çalışmaları
6. Bölgede üretim altyapısının oluşturulmasına yönelik uygulama projelerinin hazırlanması
7. Bölgede ekonomik değer ihtiva eden doğal kaynakların tespit ve/veya ön etütleri
8. Sağlıklı kentleşme alanında imar değişikliğine altlık oluşturacak ön çalışmalar
9.Bölgede çevre bilincinin yerleştirmesine olanak sağlayacak iyi uygulama örnekleri

Program Rehberi
Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı Yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamaktır.
Bu kapsamda teknik destek konuları;
- Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile “2011-2013 Bölge Planı”, “GAP Turizm Master Planı” ve varsa bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamaktadır.

Program Rehberi
2012
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının genel amacı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve aciliyet içeren faaliyetlere destek sağlamaktır.
Programın genel amacı çerçevesinde sağlanacak mali desteklere ilişkin öncelikler;
- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
- Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına,
- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlanmasına ve gerçekleştirilmesine,
- Stratejik işbirliklerinin başlatılmasına ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine
katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek vermektir.

Program Rehberi
Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı Yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamaktır.
Bu kapsamda teknik destek konuları;
- Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile “2011-2013 Bölge Planı”, “GAP Turizm Master Planı” ve varsa bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamaktadır.

Program Rehberi
2011

Müşterek Sanayi ve Ticaret Alanlarının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Programın genel amacı, Bölge’deki ortak üretim ve ticaret alanlarının cazip yatırım alanlarına dönüşmesine katkıda bulunmaktır.
TRC3 Bölge Planı çerçevesinde belirlenen özel amaç; Müşterek sanayi ve ticaret alanları ile ihtisas bölgelerinin fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesidir.

Bu program kapsamında tanımlanan Müşterek sanayi ve ticaret alanları ile ihtisas bölgeleri ifadesi;
• Organize Sanayi Bölgelerini,
• Küçük Sanayi Sitelerini,
• Belli bir sektörün yoğunlaştığı ortak üretim alanlarını (tekstilkent, mobilyacılar sitesi vb.),
• Toptancı hallerini,
• Hububatçılar sitelerini

kapsamaktadır.

Program Rehberi
Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Programın genel amacı, TRC3 Bölgesi’ndeki ortak yaşam alanlarını geliştirerek Bölge kentlerinin, turizm altyapısını sürdürülebilir bir anlayışla iyileştirmek ve Bölge’nin yaşanabilirlik düzeyini artırarak Bölgedeki işgücünün sürekliliğinin sağlanmasına ve işgücü kapasitesinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Bu genel amaç kapsamında belirlenen özel amaçlar aşağıdaki gibidir:

Özel Amaç 1-

Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi.

Özel Amaç 2-

Ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılması, mevcut alanların altyapılarının geliştirilmesi.

Özel Amaç 3-

Turistik potansiyeli olan ve bölge turizminde öne çıkan alanların, altyapı ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi.

Program Rehberi
Sektörel Gelişme Mali Destek Programı

Bu Mali Destek Programının genel amacı;
Bölgenin coğrafi konumu ve içsel potansiyeline dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip “hedef sektörlerde”
elde edilecek yapısal iyileşmelere katkı sağlayarak bu sektörleri bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek duruma getirmek ve bölgenin rekabet
gücünü artırmaktır.

Özel amacı ise;
Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında belirlenen sektörlerde;
• İstihdamın ve işgücü niteliklerinin artırılmasına,
• Ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılmasına,
• Markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına,
• Mevcut kapasitenin ve/veya kapasite kullanım oranının artırılmasına,
• Üretim aşamasında güncel teknolojilerin ve otomasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına,
• İhracata dayalı üretimin desteklenerek ihracatın geliştirilmesine,
• İlgili alandaki ulusal/uluslararası standartların sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Program Rehberi
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının genel amacı, TRC3 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması çerçevesinde
muhtemel tehditlerin tespit edilmesi ve mevcut fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek olan araştırma, geliştirme,
planlama vb. faaliyetlere destek sağlamaktır.

Programın genel amacı çerçevesinde sağlanacak mali desteklere ilişkin öncelikler;
- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
- Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına,
- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
- Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine
katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek vermektir.

Program Rehberi
Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı; “Yerel aktörlerin TRC3 Bölge Planı’nda yer alan Gelişme Eksenlerine ve Stratejik Önceliklere paralel olarak bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamaktır.”

TRC3 Bölge Planı’nda yer alan gelişme eksenlerinin ve stratejik önceliklerin uygulanabilmesi için TRC3 Bölgesi’nde yer alan yerel yönetimlerin, diğer kamu kurum ve kuruluşların, kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına aşağıdaki öncelikler doğrultusundaki faaliyetlere destek sağlayacaktır:

Bölgede sosyal göstergelerde ülke ortalamasına yaklaşılması ve sosyal içermenin gerçekleştirilmesi
1. Eğitime erişimin artırılması ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi
2. Dezavantajlı grupların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması ve yoksullukla etkin mücadele sağlanması
3. Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
4. Bölge'de sosyal alanda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi
5. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının bilgiye erişim odaklı olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Kentsel fiziki ve sosyal altyapının geliştirilmesi ve doğal kaynakların etkin kullanımının sağlanması
1. Ortak kullanıma yönelik sosyal altyapı eksiklerinin giderilmesi ve sosyal donatıların çoğaltılması
2. Konutlara temiz ve sürekli enerji arzının sağlanması
3. Bölge’de çevre kirliliğine neden olan atıkların kaynakta azaltılması, arıtılarak alıcı ortamların korunması
4. Konutlara temiz ve sürekli enerji arzının sağlanması
5. Su kaynaklarının etkin kullanılması yoluyla altyapı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
6. Kentsel gelişme alanları planlanırken doğal afet risklerinin ve koruma/kullanma dengesinin gözetilmesi

Bölge’de yatırıma elverişli altyapı ve emek piyasası koşullarının oluşturulması; finansman, danışmanlık ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması
1. Bölge yatırımcı ve girişimcilerine yönelik finansman kaynaklarının ve danışmanlık,kurumsal ve teknik destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
2. Ulaşım altyapısının iyileştirilmesi
3. Sanayi bölgelerinin altyapısının geliştirilmesi
4. Tarımsal altyapının güçlendirilmesi
5. Bölge’nin dış ticari ilişkilerinin geliştirilmesi
6. Bölge'deki emek piyasası ihtiyaçları ve mevcut işgücü nitelikleri arasındaki uyuşmazlığın azaltılması
7. Enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması
8. İşletmelerin tanıtım, markalaşma ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi
9. Bölge’nin ulusal ve uluslararası tanıtımının geliştirilmesi

Bölgenin coğrafi konumu ve içsel potansiyeline dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip sektörlerin geliştirilmesi
1. Bölge sanayisinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi, yan sanayinin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması yoluyla iş ve üretim alanlarının çeşitlendirilmesi
2. Bölge turizminin kapasite, altyapı ve hizmet niteliklerinin geliştirilerek ve çeşitlendirilerek rekabet edebilirliğinin arttırılması
3. İnşaat sektörüne yönelik üretim ve hizmet kapasitesinin arttırılması
4. Lojistik sektörü altyapısının geliştirilmesi
5. Bölge’de işletilmeyen madenlerin ekonomiye kazandırılması, işletilen madenlerden alınan verimin arttırılması ve alternatif alanlarda değerlendirilmesiyle madencilik sektörünün Bölge’ye sağladığı katma değerin arttırılması
6. Bölge’nin yenilebilir enerji potansiyelinin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi
7. Küçük ölçekli hayvancılık işletmelerinin teknik ve mali kapasitelerinin artırılarak rekabetçi düzeye getirilmeleri
8. Bölge'de tarımsal üretim değer zincirinin güçlendirilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması ve rekabetçi ürünlere odaklanma yoluyla tarımsal potansiyelin etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi

Bölgede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin arttırılması yoluyla yönetişimin geliştirilmesi
1. Bölge'de kamu kurum ve kuruluşlarında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
2. Bölge’de birlikler ve sivil toplum kuruluşları temelinde örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi
3. Bölge'de üniversite, özel sektör, sivil toplum ve kamu kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin arttırılması

Program Rehberi
2010

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Mali Destek Programı

Bu Mali Destek Programının genel amacı KOBİ’lerin mali ve teknik kapasitelerinin artırılarak bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu genel amaca yönelik olarak 2010 yılı KOBİ Mali Destek Programı’nın özel amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
1. Bölgede yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü yerleştirmek ve ürün kapasitesini artırmak yoluyla sanayi ve ticareti geliştirmek.
2. Turizmde hizmet kalitesini geliştirme, kapasite artırma ve ürün çeşitlendirme yoluyla bölgenin rekabet edebilirliğini artırmak.

Bu amaçlar dahilinde,

- Bölgede istihdamı ve işgücünün niteliklerini artıran,
- Kalite ve kapasite artırma yoluyla markalaşmayı destekleyen,
- Kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katılımını artıran ve konumunu güçlendiren,
- Çevre kirliliğini kaynağında önleyen, çevre bilincinin oluşturulması ve artırılmasına katkıda bulunan,
- Bölgedeki enerji kullanımını yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik temelinde çeşitlendiren,
- Bölge ihracatına katkıda bulunan projelere öncelik verilecektir.

Program Rehberi
Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı

Programın genel amacı, bölgedeki ortak üretim ve yaşam alanlarında fiziki ve sosyal altyapı eksikliklerini gidererek kentlerin yaşanabilirliğini artırmaktır.

Özel Amaç 1: Müşterek sanayi ve ticaret alanlarının ve ihtisas bölgelerinin altyapılarının geliştirilmesi.

Özel Amaç 2: Programın genel amacı, bölgedeki ortak üretim ve yaşam alanlarında fiziki ve sosyal altyapı eksikliklerini gidererek kentlerin yaşanabilirliğini artırmaktır.

Özel Amaç 3: Açık alanlarda ortak kullanıma yönelik sosyal altyapı eksiklerinin giderilmesi.

Program Rehberi
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının genel amacı, TRC3 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması çerçevesinde muhtemel tehditlerin tespit edilmesi ve mevcut fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek olan araştırma, geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlere destek sağlamaktır.
Programın genel amacı çerçevesinde sağlanacak mali desteklere ilişkin öncelikler;
- Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
- Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına,
- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
- Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine
katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek vermektir.

Program Rehberi
Teknik Destek Programı

DİKA tarafından sağlanacak Teknik Desteğin genel amacı; TRC3 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
Ajans tarafından sağlanacak Teknik Desteğin özel amaçları;
1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
2. Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,
4. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanmasıdır.

Program Rehberi