Loading...

GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın genel amacı; endüstriyel enerji verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
Programın özel amacı; GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının Bölge sathında yaygınlaştırılmasıdır.
Programın öncelikleri aşağıda belirtilmektedir:
Öncelik 1: Bölge’deki sanayi işletmelerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması,
Öncelik 2: Bölge’de üretim yapan sanayi işletmelerinde enerji verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması.
Öncelik 3: Bölgede GAP BKI desteği ile kurulmuş olan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV) ve GAP Enerji Verimliliği Danışmalık ve Kuluçka Merkezi (GAP EVD) gibi Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Danışmanlık ve Araştırma Merkezleri’nin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

Programın, öncelikli alanları doğrultusunda yukarıda belirtilen genel amacına ulaşılmasında ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesinde, başvuru sahipleri tarafından sunulacak proje tekliflerinin niteliği ve kapsamı büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen hususlar, programın kilit başarı unsurlarını oluşturmakta olup, proje tekliflerinin bu kilit başarı unsurlarını dikkate alacak şekilde geliştirilmesi beklenmektedir:
Hâlihazırda Bölge için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip veya bu potansiyeli taşıyan ve enerji maliyetlerinin önemli bir girdi oluşturduğu stratejik sektörler özelinde proje tekliflerinin geliştirilmesi,
Geliştirilen projelerin faaliyet gösterilen sanayi sektöründe enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik örnek teşkil etmesi ve temsiliyet kabiliyetine sahip olması,
Geliştirilen projelerin Bölge’de enerji yöneticisi istihdam eden, enerji yönetim birimi ve/veya sistemi kuran endüstriyel işletme sayısının artışına katkı sağlaması.

Program Rehberi