Loading...

Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı
Ajans Sonuç Odaklı Programları (SOP) ve yerel kalkınma fırsatları kapsamında belirlenen amaçlar doğrultusunda, Program öncelikleri ile uyumlu faaliyet gösteren kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın genel amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır. 

Programın Özel Amacı ve Öncelikleri 
Öncelik 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi

Üst ölçekli planlar ve TRC3 2014-2023 Bölge Planı dikkate alınarak, Tarım SOP’un amaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde, SOP öncelikleri ile uyumlu faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara teknik destek programı kapsamında kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik olarak destek verilecektir. Tarım SOP ile bağlantılı olarak başta işletmeler olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi yerel aktörlerin yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulmasına, organizasyonların performansını artırmaya, diğer organizasyonların deneyimlerinden ders almalarına ve yeni iş fırsatları kollamalarına yardımcı olacak yönetim danışmanlığı alanlarında faaliyetler TD Programı kapsamında desteklenecektir. Destek talep edilen tüm faaliyetler aşağıdaki özel amaçlardan en az biri ile ilgili olmalıdır:
Özel Amaç 1. Siirt fıstığının üretim ve veriminin artırılması
Özel Amaç 2. Mezrone üzümü veriminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Özel Amaç 3. Derik zeytini üretiminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Özel Amaç 4. Mardin bulgurunun markalaştırılması 
Özel Amaç 5 Bölgedeki bal (Faraşin, Pervari, Sason balı) üretiminin standartlaştırılması ve artırılması
Özel Amaç 6. Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi 

Öncelik 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması

Turizm SOP çerçevesinde bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda TD Programı kapsamında destek sağlanacaktır. Destek talep edilen tüm faaliyetler aşağıdaki özel amaçlardan en az biri ile ilgili olmalıdır:
Özel Amaç 1. Mezopotamya turizm destinasyonunun küresel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması
Özel Amaç 2. Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin koruma kullanma dengesi gözetilerek turizme kazandırılması
Özel Amaç 3. Çeşitli tematik turizm rotalarının geliştirilmesi
Özel Amaç 4. Stratejik sektörlerden kültür ve turizm sektörlerinde kurumsallaşma ve hizmet kalitesinin artırılması

Öncelik 3. Yerel kalkınma fırsatları açısından önem ve aciliyet arz eden, kurumsal kapasite tesis edilmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Yerel kalkınma fırsatı olarak değerlendirilen; başta işletmeler olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi yerel aktörlerin yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulmasına, organizasyonların performansını artırmaya, diğer organizasyonların deneyimlerinden ders almalarına ve yeni iş fırsatları kollamalarına yardımcı olacak yönetim danışmanlığı alanlarındaki faaliyetleri Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Bu kapsamında Bölgede tekstil ve hazır giyim yatırımlarının artırılması yönelik faaliyetler desteklenecektir. 
Kaynak verimliliği kapsamında, üretim (tarımsal ya da endüstriyel) süreçlerinde enerji ve su gibi sınırlı kaynakların ve hammaddenin daha verimli kullanılması, daha çok değer oluşturulması ile birlikte üretim ve tüketim sonrası daha az atık üretilmesi ve üretilen atığın yeniden kullanımı için geri kazanılmasına yönelik çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilecektir. Ayrıca bu öncelik kapsamında, diğer özel amaçlar dışında kalan ve kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve geliştirilmesine yönelik diğer faaliyetler desteklenebilecektir.

Özel Amaç 1. Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler,
Özel Amaç 2. Kaynak Verimliliğine yönelik faaliyetler,
Özel Amaç 3. Kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve geliştirilmesine yönelik diğer faaliyetler 
 

Program Rehberi