Loading...

Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programının genel amacı;
- Turizm altyapısını sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla iyileştirmek,
- Kentlerin yaşanabilirlik düzeyini arttırmak,
- Ortak üretim ve ticaret alanlarını cazip yatırım alanlarına dönüştürmek
suretiyle TRC3 Bölgesi’nin refah seviyesi ve rekabet edebilirlik düzeyini artırmaktır.

Bu genel amaç kapsamında belirlenen öncelikler aşağıdaki gibidir:
Öncelik 1: Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi
Öncelik 2: Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi
Öncelik 3: Ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici küçük ölçekli altyapının iyileştirilmesi

Program Rehberi