Loading...

Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı; “Yerel aktörlerin TRC3 Bölge Planı’nda yer alan Gelişme Eksenlerine ve Stratejik Önceliklere paralel olarak bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamaktır.”

TRC3 Bölge Planı’nda yer alan gelişme eksenlerinin ve stratejik önceliklerin uygulanabilmesi için TRC3 Bölgesi’nde yer alan yerel yönetimlerin, diğer kamu kurum ve kuruluşların, kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına aşağıdaki öncelikler doğrultusundaki faaliyetlere destek sağlayacaktır:

Bölgede sosyal göstergelerde ülke ortalamasına yaklaşılması ve sosyal içermenin gerçekleştirilmesi
1. Eğitime erişimin artırılması ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi
2. Dezavantajlı grupların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması ve yoksullukla etkin mücadele sağlanması
3. Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
4. Bölge'de sosyal alanda araştırma kapasitesinin geliştirilmesi
5. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının bilgiye erişim odaklı olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Kentsel fiziki ve sosyal altyapının geliştirilmesi ve doğal kaynakların etkin kullanımının sağlanması
1. Ortak kullanıma yönelik sosyal altyapı eksiklerinin giderilmesi ve sosyal donatıların çoğaltılması
2. Konutlara temiz ve sürekli enerji arzının sağlanması
3. Bölge’de çevre kirliliğine neden olan atıkların kaynakta azaltılması, arıtılarak alıcı ortamların korunması
4. Konutlara temiz ve sürekli enerji arzının sağlanması
5. Su kaynaklarının etkin kullanılması yoluyla altyapı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
6. Kentsel gelişme alanları planlanırken doğal afet risklerinin ve koruma/kullanma dengesinin gözetilmesi

Bölge’de yatırıma elverişli altyapı ve emek piyasası koşullarının oluşturulması; finansman, danışmanlık ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması
1. Bölge yatırımcı ve girişimcilerine yönelik finansman kaynaklarının ve danışmanlık,  kurumsal ve teknik destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
2. Ulaşım altyapısının iyileştirilmesi
3. Sanayi bölgelerinin altyapısının geliştirilmesi
4. Tarımsal altyapının güçlendirilmesi
5. Bölge’nin dış ticari ilişkilerinin geliştirilmesi
6. Bölge'deki emek piyasası ihtiyaçları ve mevcut işgücü nitelikleri arasındaki uyuşmazlığın azaltılması
7. Enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması
8. İşletmelerin tanıtım, markalaşma ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi
9. Bölge’nin ulusal ve uluslararası tanıtımının geliştirilmesi

Bölgenin coğrafi konumu ve içsel potansiyeline dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip sektörlerin geliştirilmesi
1. Bölge sanayisinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi, yan sanayinin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması yoluyla iş ve üretim alanlarının çeşitlendirilmesi
2. Bölge turizminin kapasite, altyapı ve hizmet niteliklerinin geliştirilerek ve çeşitlendirilerek rekabet edebilirliğinin arttırılması
3. İnşaat sektörüne yönelik üretim ve hizmet kapasitesinin arttırılması
4. Lojistik sektörü altyapısının geliştirilmesi
5. Bölge’de işletilmeyen madenlerin ekonomiye kazandırılması, işletilen madenlerden alınan verimin arttırılması ve alternatif alanlarda değerlendirilmesiyle madencilik sektörünün Bölge’ye sağladığı katma değerin arttırılması
6. Bölge’nin yenilebilir enerji potansiyelinin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi
7. Küçük ölçekli hayvancılık işletmelerinin teknik ve mali kapasitelerinin artırılarak rekabetçi düzeye getirilmeleri
8. Bölge'de tarımsal üretim değer zincirinin güçlendirilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması ve rekabetçi ürünlere odaklanma yoluyla tarımsal potansiyelin etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi

Bölgede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin arttırılması yoluyla yönetişimin geliştirilmesi
1. Bölge'de kamu kurum ve kuruluşlarında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
2. Bölge’de birlikler ve sivil toplum kuruluşları temelinde örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi
3. Bölge'de üniversite, özel sektör, sivil toplum ve kamu kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin arttırılması

Program Rehberi