Loading...

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Mali Destek Programı

Bu Mali Destek Programının genel amacı KOBİ’lerin mali ve teknik kapasitelerinin artırılarak bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu genel amaca yönelik olarak 2010 yılı KOBİ Mali Destek Programı’nın özel amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
1. Bölgede yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü yerleştirmek ve ürün kapasitesini artırmak yoluyla sanayi ve ticareti geliştirmek.
2. Turizmde hizmet kalitesini geliştirme, kapasite artırma ve ürün çeşitlendirme yoluyla bölgenin rekabet edebilirliğini artırmak.

Bu amaçlar dahilinde,

- Bölgede istihdamı ve işgücünün niteliklerini artıran,
- Kalite ve kapasite artırma yoluyla markalaşmayı destekleyen,
- Kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katılımını artıran ve konumunu güçlendiren,
- Çevre kirliliğini kaynağında önleyen, çevre bilincinin oluşturulması ve artırılmasına katkıda bulunan,
- Bölgedeki enerji kullanımını yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik temelinde çeşitlendiren,
- Bölge ihracatına katkıda bulunan projelere öncelik verilecektir.

Program Rehberi