Loading...
Yeni Mali Destek Programları İçin Paydaş Çalıştayları Gerçekleştirildi 19 Ekim 2017 | 00:00
Ajansımız, TRC3 Bölge sinde (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak, Bölge paydaşlarının katılımıyla hazırlanan TRC3 2014-2023 Bölge Planında belirlenen bölgesel gelişme hedeflerini sağlamak üzere, Ajansın destek mekanizmalarından proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı mali destek programları da uygulamaktadır.

Ajansımız, 2017 yılı içerisinde ilan etmeyi planladığı "Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Taslağı" hakkında bilgilendirme yapmak ve 2018 yılında uygulanmak üzere hazırlık çalışmalarına başladığı "Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Taslağı" ile ilgili paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere 10 Ekim’de Batman, 11 Ekim’de Mardin, 12 Ekim’de Siirt ve 13 Ekim’de Şırnak’ta Paydaş Çalıştayları düzenlemiştir.

Paydaş Çalıştaylarında açılış konuşmasını yapan Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ, Ekonomik altyapının güçlendirilmesi, bölge içi gelişmişlik farkının azaltılması ve rekabet edebilirliğini arttırılması amacıyla illerimizde bulunan kurumlarla iş birliği içinde Mali Destek Programları hazırlık çalışmalarının başladığını belirtti. İki yıl aradan sonra çıkılacak mali destek programının hazırlık aşamasında yerel kurumlarından alınacak görüş ve önerilerin bölge için değerli olduğunu söyledi.

Dört ilde düzenlenen Çalıştaylara Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, STK’lar ve Meslek Kuruluşlarından katılım sağlanmıştır. Çalıştayların ilk oturumunda Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi MDP Taslağı hakkında paydaşlar bilgilendirilmiş ve akabinde gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde paydaşların taslak hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır. Çalıştayın ikinci oturumunda ise Sosyal Kalkınma MDP taslağı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında, bölgesel ihtiyaçların ve mevcut proje potansiyelinin tespit edilebilmesi amacıyla ilgili paydaşlardan görüş ve öneriler alınmıştır.

Her iki taslak çalışma için paydaşlardan olgunlaşmış proje önerilerin alınması amacıyla proje öneri formlarının paylaşılacağı bildirilerek çalıştaylar tamamlanmıştır.