Loading...
Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) Topluluk Uygulama Ortağı Sözleşmesi İmzalandı 09 Aralık 2022 | 17:38

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında eğitim ve hibe desteklerinin başlatılması amacıyla Topluluk Uygulama Ortağı (CIP) sözleşmesi Ankara'da, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nde imzalandı.

Proje, Avrupa Birliği’nin FRIT II Mali Yardım Programı fonu çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Türkiye yürütücülüğünde, Çukurova, Doğu Akdeniz, İpekyolu, Karacadağ ve Ajansımızın (DİKA) yerel ortaklığıyla 11 ilde uygulanacaktır. Bu iller Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa’dır.

Projenin amacı, Türkiye’nin hedef bölgelerinde mülteciler ve ev sahibi topluluklar için kadın ve gençlerin geçim durumlarını iyileştirmeyi ve sosyal uyumlarına katkıda bulunmaktır. Sosyal girişimcilik yoluyla, kadınların ve gençlerin sosyal, ekonomik yönden güçlendirilmesine ve toplumsal uyumunun sağlanmasına katkıda bulunmak, kadınlar ve gençler için yeni istihdam alanları oluşturmaktır.

Projenin uygulama ortakları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile başta mülteci nüfusunun fazla olduğu illerdeki ilgili kalkınma ajansları ve belediyeler yer alacaktır. Hedef topluluklara aşina sivil toplum kuruluşları (STK) da uygulamadaki rolleri aracılığıyla projeden faydalanacaktır.

Uygulama dönemi 2021-2024 olup projenin toplam bütçesi 39,5 Milyon Avrodur.

Projenin Üç Temel Bileşeni Vardır:

Bileşen 1 (Bütçe: 26 Milyon Avro)

  • Hedef illerde mülteci ve ev sahibi topluluklarında sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetlerin finanse edilmesidir.
  • Sosyal girişimcilik faaliyetleri kapsamında iş kurma desteği hizmetleri; eğitimler ve sosyal girişimlere hibe desteği verilecektir.

Bileşen 2 (Bütçe: 9.5 Milyon Avro)

  • Geçim kaynakları tesisleri ile mülteci ve ev sahibi topluluk üyeleri arasındaki kadınların sosyal girişimcilik faaliyetleri ile gelir elde etmelerini desteklemeyi ve sosyal uyum ve katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
  • Bu kapsamda geçim kaynakları ile ilgili tesislere yönelik yerel ihtiyaçlar ve öncelikler belirlenerek tesislerin tefrişat/yenileme maliyetleri finanse edilecektir.

Bileşen 3 (Bütçe: 4 Milyon Avro)

  • Proje yönetimi, izleme-değerlendirme ve iletişim ve görünürlük faaliyetleri ile ulusal (STB, Kalkınma Ajansları) ve yerel (belediyeler, yerel yönetimler, STK’lar ve diğer paydaşlar) düzeydeki aktörlere yönelik kapasite oluşturma faaliyetlerini finanse edilecektir.