Loading...
Duyuru Galerisi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 15 Mart 2011 | 09:14

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeKKYDP kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı 2011 yılıiçin başlamıştır.

Bu program kapsamında kırsal alandaekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzelkişilerin ekonomik faaliyete yönelikyatırımları ile toplu basınçlısulama sistemlerinin geliştirilmesi projeleri desteklenecektir.

 

Ekonomik Faaliyete Yönelik Yatırımların Desteklenmesi ileİlgili Hususlar

Tarımsal ürünlerin işlenmesi,depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

Tarımsal ürünlerin işlenmesi,depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerinkapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

Tarımsal ürünlerin işlenmesi,depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımlarıntamamlanmasına yönelik yatırımlar,

Alternatif enerji kaynakları kullananyeni seraların yapımına yönelik yatırımlar ve

Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmışveya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarındanjeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesisleri yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Un,karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabuledilmez.

Tarlatarımına hibe desteği verilmez.

İşlenmişürünlerin ikincil işlenme projeleri bu kapsamda kabul edilmez.

Bu yıl için yatırımcılar ekonomikyatırım konularında ülke genelinde sadece biradet proje başvurusunda bulunabilir. 

 

Toplu Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımların Desteklenmesiile İlgili Hususlar

Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımkonuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulamatesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelikproje başvurularını kapsar.

Toplu basınçlı sulama sistemiyatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteğiverilmez. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su almayapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.

Toplu basınçlı sulama sistemiyatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, mevcut sulama tesislerininmutlaka daha önceden planlama ve fizibilite raporları oluşturulmalı, projelendirilmeli,başvuru tarihinden önce suyun kullanımına yönelik olarak ilgili kuruluştanuygun görüş alınmalı ve proje başvuruları ile birlikte ibraz edilmelidir.

Toplu basınçlı sulama sistemiyatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipmanalımlarına hibe desteği verilmez.

Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlısulama tesisi için su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım veiletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işlerikapsamında yapılacak malzeme ve ekipman alımlarını içerir.

Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımıkapsamında yatırım proje tekliflerinin, köyhalkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.

 

Kimler Başvurabilir?

Bu iki desteğe Gerçek ve Tüzel Kişiler (Kollektif şirket, Limited şirket ve Anonimşirket, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri) başvuru yapabilmektedir.

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerinBakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafındanoluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlıolması gerekir.

Mevcut sulama tesislerinin toplubasınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirmeyatırım konularına sadece sulama kooperatifleri bir projeye, köylere hizmetgötürme birlikleri ise farklı çalışma sahasında birden fazla projeye tüzelkişilik olarak başvurabilirler.

 

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomikyatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 15 – (1) Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esasproje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişibaşvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.

(2) Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destekverilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi özkaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

(3) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

(4) Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasınıaşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarakfinanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumunhibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelikyatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen projetoplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

Toplubasınçlı sulama sistemi projeleri yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 16 – (1) Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulamakooperatiflerince; Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarakkabul edilen mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisinedönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı600.000 Türk Lirasını geçemez.

(2) Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulamakooperatiflerince hazırlanan projelere hibeye esas proje tutarının % 75’inehibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri, hibeye esas proje tutarının%25’i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü vesorumludur. Başvuru sahipleri tarafından, bu husus proje başvuruları sırasında açıklanır,taahhüt edilir ve finans kaynaklarına ilişkin taahhütname veya destekleyicidokümanlar proje başvurularına eklenir.

(3) Proje toplam tutarının; 600.000 Türk Lirasını aşmasıdurumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanseedilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun ilgilisitarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

(4) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

Programlailgili yayınlanan tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Programı Bakanlıkadına yürüten TEDGEM" in sitesine erişmek için lütfen tıklayınız.