Loading...
Duyuru Galerisi
Ziraat Bankası'ndan Hayvancılığa Sıfır Faizli Krediler 11 Kasım 2010 | 18:47


 Ziraat Bankasının %0 Faizli Hayvancılık Kredileri 2011 yılı için açılmıştır.


Sıfır Faizli krediler için detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Damızlık Süt Sığırcılığı

Holstein Siyah Alaca, Holstein Kırmızı Alaca, Brown Swiss, Simental(Flekvi) ve Jersey ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde süt sığırı ileişletme kurmak ve/veya kurulu işletmenizin kapasitesini 10 baş veüzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • DamızlıkBelgeli/Saf Irk Sertifikalı en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilkyavrusuna gebe, azami 36 aylık sığırların alımı, barınak yapımı vetadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesive silaj makinesi alımı, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzereçok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizinfinansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli  YATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeliİŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz. 

Kredi taleplerinizin, 7.500.000 TL"ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.
Kredi ile edinilecek sığırlar “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasına sahip olmalıdır ve söz konusu belgelerin aslının Bankamıza ibrazı gerekmektedir.
İşletme kredileri ile ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde,Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden işletmedeki hayvanların kulak küpenumaralarını da içeren hayvan kayıtları ve hayvanların kayıtlıolduklarını belirtir onaylı yazı talep edilir.

Büyükbaş Süt Hayvancılığı

10 baş ve üzerinde inek/dişi manda ile işletme kurmak ve/veya kuruluişletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • Kültürırkı veya melezi azami 48 aylık yaşta inek/mandaların alımı, barınakyapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlamaünitesi, silaj makinesi alımı, sağmal hayvan başına azami beş dekarıaşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırımgiderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeliİŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 3.000.000 TL"ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 3.000.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.
Kredi ile edindirilecek sığırlar “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) olmalıdır.
İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerindeişletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekildehayvanların kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerindenonaylı yazı talep edilir.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı

Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş,keçi yetiştiriciliğinde (Saanen, Kilis, Ankara ve Kıl Keçisiyetiştiriciliği ile ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezlemesuretiyle yapılan yetiştiricilik) en az 25 baş kapasite ile işletme kurmak ve/veya mevcut işletmenizin kapasitesini bu kapasitelere ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • Türkvetveri tabanına kayıtlı 12-24 aylık koyun/keçilerin alımı, barınak yapımıve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlamaünitesi, silaj makinesi alımı ve her 10 baş sağmal hayvan başına azamibeş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırımgiderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeliİŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 3.000.000 TL"ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 3.000.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.

Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği

Angus, Simental (etçi), Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı hayvanlarla 10baş ve üzerinde damızlık etçi sığır işletmesi kurmak ve/veyaişletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • DamızlıkBelgesine/Saf Irk Sertifikasına sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazlailk doğumunu yapmış, azami 36 aylık yaşta hayvanların alımı, barınakyapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı,damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yembitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yılvadeliYATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeliİŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 7.500.000 TL"ye kadarı FAİZSİZ, 7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.
Kredi ile edindirilecek hayvanlar “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasına sahip olmalıdır ve söz konusu belgelerin aslının Bankamıza ibrazı gerekmektedir.
İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde,işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekildehayvanların kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerindenonaylı yazı talep edilir.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

50 baş ve üzeri kapasitelerle işletme kurmak ve/veya mevcut hayvan sayınızı 50 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • SığırCinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğikapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), Damızlık Belgeli/Saf IrkSertifikalı 7-15 aylık dişi danaların alımı, barınak yapımı vetadilatı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, damızlık hayvanbaşına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi vediğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeliİŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 7.500.000 TL"ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.
Kredi ile edindirilecek hayvanlar “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasına sahip olmalıdır ve söz konusu belgelerin aslının Bankamıza ibrazı gerekmektedir.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

10 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizinkapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi alımı ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeliYATIRIM KREDİSİ
 • En fazla 18 aylık erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeliİŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin 3.000.000 TL"ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 3.000.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek hayvanların "Sığır Cinsi HayvanlarınTanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış(küpelendirilmiş) ve Türkvet veri tabanında en az 3 ay süre ile kayıtlıolmaları gerekmektedir.

Küçükbaş Hayvan Besiciliği

100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veyaişletmenizin kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız,

 • Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • En az 6 aylık erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 1.500.000 TL"ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 1.500.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek hayvanların Türkvet veri tabanında en az 3 ay süre ile kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için Ziraat Bankası şubelerine başvurmanız gerekmektedir.

Kredibaşvurularınızı tarımsal işletmenizin, ikametgahınızın, şirketmerkezinizin bulunduğu yerdeki tarımsal kredi kullandırma yetkisibulunan Ziraat Bankası Şubelerine yapabilirsiniz.