Loading...
Duyuru Galerisi
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı 17 Aralık 2013 | 17:16
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.
 
MALİ DESTEK PROGRAMI ADI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı
YÜRÜTÜCÜ KURUM Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İLAN TARİHİ 14.12.2013
KAPSAMI  Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.
PROGRAM TOPLAM BÜTÇESİ  1.100.000 TL 
PROGRAM BÜTÇESİ Lot1: 300.000 TL (Gerçek Kişi için)                                                                                                     Lot2: 800.000 TL (Tüzel Kişi için)
PROJE BAŞINA ASGARİ DESTEK   
PROJE BAŞINA AZAMİ DESTEK Lot1: 300.000 TL (Gerçek Kişi için)                                                                                       Lot2: 800.000 TL (Tüzel Kişi için)
PROJE BAŞINA AZAMİ DESTEK ORANI  Lot1: %50                                                                                                                                      Lot2: %50
BAŞVURU SAHİPLERİ Başvuru sahipleri gerçek ve tüzel kişiler olabilir.  Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.  Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler. 
PROJE ORTAĞI OLABİLECEKLER ÜLKELER YOK
PROGRAMIN GENEL AMACI Bu Teklif Çağrısının genel amacı, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
PROGRAMIN ÖZEL AMACI YOK
DESTEKLENEN FAALİYETLER  Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,  Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,  Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
BAŞVURU YAPILACAK YER  Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını projenin gerçekleştirileceği ildeki il müdürlüklerine yaparlar.        
PROGRAM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YOK
İLGİLİ KURUM/KİŞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Mardin Gıda, Tarım ve Hyavancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü                                                                                      Tel: 0482 212 70 47                                   
GEREKLİ BELGELER Elektronik ortamda girişleri yapılmış başvurular dosya içinde elden teslim edilir ve başvuru sahibi veya yetkilendirdiği kişinin önünde ekonomik yatırım başvuruları için ek-1 doldurulur ve kapalı zarfa konulur. Zarfın üzerine projeye ait hibe başvuru formunun fotokopisi yapıştırılır ve başvuru sahibi tarafından imzalanır ve kaşelenir. İl müdürlüğü tarafından başvuru sahibine veya yetkilendirdiği kişiye teslim alma belgesi verilir. Proje başvuru dosyaları hibe başvuru formu, ekleri ve destekleyici dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı son başvuru tarihine kadar il müdürlüğüne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir. 
ÖZEL ŞARTLAR  
İLGİLİ LİNKLER http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131214-8.htm
SON BAŞVURU TARİHİ 29 Ocak 14