Loading...
Duyuru Galerisi
SOGEP Ön Başvuru Süresi Uzatıldı 16 Şubat 2021 | 14:16

2021 SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) ÖN BAŞVURU DUYURUSU

2021 yılında ülke genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin Ajansımız tarafından Bölgemiz genelinde (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) proje hazırlık süreci başlatılmıştır.
Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir:
Birinci aşama olan ön başvuru aşamasında proje fikrine ilişkin aşağıda linki sunulan Proje Ön Başvuru Formu’nun doldurularak (Word formatında) 18 Şubat 2021 günü mesai bitimine kadar proje@dika.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
İkinci aşamada ise ön başvuru aşamasında sunulan proje fikirleri arasından her bir ilimizden ilk aşamayı geçen projeler için gerekli proje geliştirme çalışmaları Ajansımız koordinasyonunda yürütülecektir.
2021 Yılı SOGEP kapsamında öncelikler ve örnek projeler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi ile bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir. Bu sebeple, proje önerilerinin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek eksiksiz şekilde hazırlanması oldukça önem arz etmektedir.
Bu bağlamda, 2020 Yılı SOGEP kapsamında aşağıda sunulan öncelikler ve örnek projeler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, Bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir.
Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması
Genç işsizliğinin azaltılması
İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
Hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek olunması
Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin artırılması
İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması
Öncelik 3: Sosyal İçerme
Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması
Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk 
Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
• Kamu kurum ve kuruluşları
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
• Birlikler
• Kooperatifler
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Sanayi Siteleri
• Serbest Bölge İşleticileri
• Teknoloji Transfer Ofisleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Endüstri Bölgesi, İş geliştirme Bölgesi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
• Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kar amacı güden tüzel kişiler

Başvurular 03.03.2021 Saat 16.00'a kadar yapılabilecektir.


Ön başvuru formu aşağıdadır.


Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.

sogep-proje-on-basvuru-formu.docx