Loading...
Duyuru Galerisi
GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı 29 Nisan 2010 | 08:29

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİ DESTEKLİYOR

GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı Duyurusu

 

GAP Bölgesi’nde kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik problemlerin (üretimde düşük verim, yetersiz kalite, elverişsiz pazarlama, teknoloji, eğitim, sağlık ve örgütlenme eksikliği vb.) katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde çözümünü ve yerel toplulukların refahını hedefleyen girişimlere fırsatlar sağlamak amacıyla İdaremiz, GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme Programı’nı uygulamaya koymuştur.

Bu program kırsal alanda, tüm kaynakların (insan, doğal, fiziki, finansal ve sosyal) korunmasını ve geliştirilmesini dikkate alarak;

 

·       Tarımsal üretimin desteklenmesini 

·       Kırsal altyapının geliştirilmesini 

·       Tarımsal altyapının geliştirilmesini 

·       Tarım ve Tarım Dışı Gelir getirici faaliyetlerin desteklemesini 

·       Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi 

 ·       Eğitimin ve eğitime erişimin desteklenmesi 

·       Sağlık standartlarının yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin desteklenmesini hedeflemektedir.

 

Programın Öncelikleri

Program çerçevesinde sunulacak projeler yukarıda bahsedilen projelerin amaçları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır. Aşağıdaki hususlar proje tekliflerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak ve bu özelliklere sahip projelere öncelik verilecektir:

 

·        Tarımsal projelerin hazırlanması ve sonrasında yürütülmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında görev yapan tarım danışmanlarının, köy okul müdürlerinin ve sağlık ocağı tabiplerinin yer aldığı projeler. 

·        Yenilikçi ve katılımcı yaklaşımları kullanan projeler, 

·        Çok ortaklı projeler,

·        Birden fazla yerleşim yerini kapsayan projeler

·        Sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir projeler.

·        Merkez köyler dikkate alınarak hazırlanan projeler,

·        Göçü önleyen veya köye dönüşleri destekleyen projeler.

 

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 

Destek almaya hak kazanmak için Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşullara sahip olmalıdır:

·        GAP illerinde kırsal kesimde yaşıyor olması, fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle iştigal etmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) ve veterinerlik bilgi sistemi (VETBİS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması (tarım üreticileri – çiftçiler için).

·        Tüzel kişiliğe sahip olması (Kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı birimler için bu koşul aranmaz).

·        Kooperatif, birlik, dernek, vakıflar ve şirketler teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması.

·        Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içinde olması,

·        GAP illeri içinde (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da şubelerinin bu bölgede bulunması,

·        Ülkemizdeki üniversiteler ve araştırma enstitüleri GAP Bölgesi’nde yerleşik bir ortak bulmak kaydı ile proje sahibi veya ortağı olarak bu programa başvurabilirler.

·        Kendisi ya da ortakları ile birlikte projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması.

 

Bu çerçevede aşağıdaki birey, kurum ve kuruluşlar programa “Başvuru Sahibi” olarak başvurabilirler:

·        GAP illerinde kırsal kesimde yaşayan, fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle iştigal eden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) ve veterinerlik bilgi sistemi (VETBİS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan tarım üreticileri – çiftçiler.

·        Kamu kurum ve kuruluşları

·        Üniversiteler ve araştırma kurumları

·        Köy tüzel kişilikleri (muhtarlıklar)

·        Tarımsal amaçlı birim kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birlikleri

·        Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (ziraat odaları, borsalar vb.)

·        Tarımsal amaçlı sivil toplum örgütleri (dernekler, vakıflar vb).

·        Üretici birlikleri

·        İl özel idareleri

·        Şirketler

 

Programın Uygulama Bölgesi ve Süresi

 

Tüm projeler GAP illerinde uygulanacaktır.

 

Başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile İdare arasında destek sözleşmesi/protokolü imzalanmasından sonra en fazla onbeş (15) ayda tamamlanmak zorundadır. ARGE projelerinin süresi en fazla 24 ay olabilir. Bu süre içerisinde kalmak kaydıyla, hibe faydalanıcısının yüklenicilerle yapacağı sözleşmelerde yüklenicilerin işi tamamlama süreleri en fazla oniki (12) ay olmalıdır.

 

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 28 Mayıs 2010 Cuma saat 17.00’dir. 

Detaylı bilgi için www.gap.gov.tr