Loading...
Duyuru Galerisi
People to People 2011 (İnsandan İnsana P2P) Programı 22 Ağustos 2011 | 17:20
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri çerçevesinde AB tarafından finanse edilen P2P Programı, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, STK’ların AB politika, program, girişim ve en iyi uygulamalarına ilişkin fikir edinmelerini ve genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere program kapsamında STK’ların AB kurumlarını, ilgili şemsiye STK’ları ziyarete ederek, bu kurumlar hakkında bilgi edinmeleri ve iletişim ağları oluşturmaları sağlanmaktadır.

Program

P2P Programı yararlanıcı ülkelerdeki AB Delegasyonlarının yardımıyla AB ve genişlemeden sorumlu Genel Müdürlük tarafından finanse edilmektedir. Program aday ülkeler (Türkiye, Hırvatistan ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti [EYMC]) ve potansiyel aday ülkelere (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova [BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı uyarınca], Karadağ ve Sırbistan) yönelik olarak hazırlanmıştır.

P2P Programı’nın hedef grubu başta hükümet dışı kuruluşlar olmak üzere sendikalar ve işveren örgütleri (sosyal ortaklar), meslek örgütleri, yardım kuruluşları, kiliseler ve dini cemaatler vb.’dir.

Program kapsamında iki tür faaliyet desteklenmektedir:

1) Birden fazla faydalanıcıya yönelik çalışma ziyaretleri: Her katılımcı ülkeden 3 ila 5 temsilci davet edilir. Faklı ülkelerden gelen katılımcıların benzer mesleki deneyimleri bulunur. Katılımcılar AB hakkında daha fazla fikir sahibi olur ve AB’ye ilişkin somut konuları tartışma imkanı bulurlar.
Çalışma ziyaretleri bölgesel düzeyde ve Avrupa genelinde diyalog ve sınır ötesi iletişim ağları kurulmasına yardımcı olur. Büyük bir kısmı Brüksel’e gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında AB kurumları ziyaret edilir.

2) Bir ülkeye yönelik etkinlikler: Yalnızca bir ülkenin yararına düzenlenir. Brüksel’de ya da bir yararlanıcı ülkede düzenlenen bu etkinlikler o ülkeden 30 ila 50 katılımcıyı bir araya getirir.

Adayların uygunluk kriterleri

  • Bir STK üyesi olmak ;
  • Birden fazla ülkeye yönelik çalışma ziyaretlerinde yeterli düzeyde İngilizce şarttır. Bir ülkeye yönelik etkinliklerdeyse tercüme desteği sağlanacağından bu şart aranmaz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.