“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
2015 Yılı Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı
Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı’nın amacı; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi içerisinde kimlik, kültür ve medeniyetlerini yaşatabilmelerine, bu doğrultuda kültürlerarası etkileşimin teşvik edilerek toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak programlar hazırlamaktır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır:
 • Vatandaşlarımızın kendi kültürlerini yaşatabilmeleri doğrultusunda düzenlenen kültürel etkinlikler,
 • Kültürler arası iletişimi arttıracak programlar,
 • Medeniyet ve tarih konulu çalışmalar,
 • Gençlere yönelik çalışmalar,
 • Göçün tarihine yönelik arşiv oluşturma ve müze çalışmaları
Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak   
Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar 70.000,00 TL’dir.
Eş Finansman Oranı
Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken maddi katkı, toplam proje bütçesinin en az %25’idir.
Ayni katkıların (başvuru sahibince sahip olunan ekipman, araç, tesis vb. imkânların kullanılması gibi) belirtilmesi, başvuruların değerlendirme aşamasında avantaj sağlamakla birlikte, eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.
Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?  
Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 • Üniversiteler
başvuru yapabilirler.
Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu
Bu program kapsamında, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 • Üniversiteler
projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.
Proje başvurularında, yurtdışında uygulanacak projeler için proje ortağı bulunması zorunlu olmamakla birlikte, proje ortağı bulunması, değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır. Türkiye’de uygulanacak projeler için Türkiye’den en az bir proje ortağı bulunması zorunludur.
Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyannamesi doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Ortaklık beyannamesi ve yasal temsilcinin yetkisini kanıtlayıcı belgeler başvuru formuyla birlikte sunulmalıdır.
Uygun Faaliyetler: Proje Başvurusu Kapsamına Girmesi Beklenen Faaliyetler
Program kapsamında; desteklenecek projelerin; yukarıda belirtilen öncelikli faaliyet başlıklarına uygun olarak; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’e yönelik olarak
 • Kültürlerarası etkinlikler
 • Önemli gün ve kişileri anma programları
 • Kültür ve sanat atölyeleri
 • Tarih ve edebiyat konferansları
 • Gençliğe yönelik Türkçe okuma kulüpleri
 • Yayın faaliyetleri
 • Göç temalı müze etkinlikleri
içermesi beklenmektedir. Sayılan faaliyetler örnek amaçlı olup öncelik başlıklarına uygun olarak farklı faaliyetlerde önerilebilir.
Proje Süresi
Proje uygulama süresi en fazla 6 aydır.
Proje Uygulama Yeri
Proje faaliyetleri ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç veya Türkiye’de gerçekleştirilir. Projenin hedef ve içeriğine bağlı olarak faaliyetlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi de önerilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"